Spårbarhet av fiskeriprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag.

Vad menar vi med spårbarhetssystemet?

I all vår dokumentation används genomgående uttrycket ”spårbarhetssystemet”. Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Spårbarhetssystemet: Indelning i partier, fysisk märkning av partier och elektronisk rapportering av partinformation

Vilka produkter omfattas?

Spårbarhetskraven gäller alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 samt alger för livsmedelsändamål i kapitel 12 i tulltaxan och som är fångade av EU-fartyg och först landade och sålda inom EU. Även vattenbruksprodukter inom kapitel 3 och 12 omfattas om de är odlade inom EU:s havsområden. I tabellen nedan finns en förenklad översikt över de produkter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan.

Tabell.

Vad ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därav av spårbarhetskraven?

Fiskeri och vattenbruksprodukter som importerats till gemenskapen från tredje land omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett nytt parti bildas genom att blanda produkter som omfattas av spårbarhetskraven med produkter som importeras, så omfattas även de importerade produkterna av spårbarhetskraven.

Behöver jag lämna uppgifter till det centrala IT-systemet?

Om du handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska du rapportera information om dina försäljningar till andra företag via det centrala IT-systemet hos oss. Detaljister som säljer till slutkonsument omfattas inte.

Hur rapporterar jag spårbarhetsinformationen?

Vi erbjuder två sätt att lämna och hämta spårbarhetsinformation. Ni kan välja att använda en av dessa metoder eller välja att använda  båda rapporteringssätten.

 • Rapportering via internet med hjälp av vår e-tjänst som kan användas oberoende av enhet (dator, surfplatta etc.) och geografisk plats. Detta rapporteringssätt vänder sig främst till de aktörer som dagligen hanterar ett mindre antal partier och kanske saknar eget IT-stöd för sin varuhantering och försäljning. E-tjänsten ger utöver rapporteringsfunktionen bland annat information från leverantörer om inköpta produkter samt möjlighet till utskrift av etiketter.
 • Automatiserad rapportering där aktörernas IT-system integreras med det centrala IT-systemet hos oss. Integrering innebär att spårbarhetsinformationen vid rapportering hämtas från inlagda uppgifter i aktörens egna affärssystem. Integrering lämpar sig för de som har många inköp/försäljningar per dag. Observera att integration av IT-system medför omställningskostnader och relativt lång etableringstid.

Tar det lång tid att rapportera?

Bedöm tidsåtgången för ditt företag att rapportera med e-tjänsten. Excel

Krav på fysisk märkning

När partier byter ägare måste alla partier vara fysiskt märkta. Kravet på den fysiska märkningen kan uppfyllas endera med en etikett på det fysiska partiet eller med ett åtföljande dokument (till exempel en följesedel). I de fall som partiinformationen finns på en följesedel så måste det fysiska partiet ha en referens till följesedeln. Observera att det även finns andra märkningskrav som följer av livsmedelslagstiftningen.

Exempel på information som ska utbytas mellan säljare och köpare

Följande information ska medfölja alla partier som omfattas av spårbarhetskraven:

 • Partiets identifikationsnummer
 • Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
 • Fiskart
 • Fångstdatum/produktionsdatum
 • Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst viltfångad lax) antalet individer
 • Produktform och beredningsform
 • Leverantörens (säljarens) namn och adress

Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:

 • Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
 • Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
 • Området för fångsten eller odlingen
 • Fångstredskap
 • Uppgift om produkten tidigare varit frusen
 • Datum för minsta hållbarhet

Möjlighet till ekonomiskt stöd

Stöd till utgifter som rör IT-utveckling eller andra investeringar och utvecklingsarbete för spårbarhet kan sökas genom Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket.

Vägledning

Mer information finns i Vägledningen för spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksproduktenPDF.