Hitta på sidan

Kalkningsåret 2022

En redovisning av nyckeltal

Omslag för publikation

Sammanfattning

Kalkningsåret 2022 präglades av beskedliga flöden. Därmed blev kalkåtgången i doserarna nästan 10 000 ton lägre än under föregående år. Kalkmängderna som spreds med båt eller helikopter var likvärdiga med tidigare år. Produktion, transport och spridning av kalk är energikrävande. De ökande energipriserna under 2022 resulterade därför i betydande kostnadsökningar. Trots en lägre kalkförbrukning ökade bidragskostnaden med 15 miljoner kronor. Genom en omfördelning av ej förbrukade medel inom anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” (1:11) tillsköts extramedel för att kunna bibehålla verksamhetens omfattning.

Kalkningens vattenkemiska utfall påverkas i hög grad av flödessituationen, särskilt vid kalkning av rinnande vatten. Därför är det förväntat att den rapporterade måluppfyllelsen för målvattendragen nådde strax över 80 procent för 2022. Det var en förbättring med ungefär 20 procent jämfört med de fyra föregående åren. Den rapporterade måluppfyllelsen påverkas även av hur väl vattenprovtagningen speglar de mest kritiska situationerna vid höga och ökande flöden. Jämfört med de fyra föregående åren försämrades provtagningen under 2022, vilket bidrog till den höga måluppfyllelsen. Sett över den senaste tioårsperioden har det skett en generell förbättring av högflödes-provtagningen. Provtagningen är emellertid fortfarande för svag i flera län, vilket innebär att den rapporterade måluppfyllelsen ger en alltför positiv bild av hur kalkningen förmår att upprätthålla de vattenkemiska målen i vattendrag.

Via nyckeltalen redovisar länsstyrelserna ett urval av resultaten från den biologiska uppföljningen. I årets rapport ingår en fördjupad utvärdering av fisk i rinnande vatten. Underlaget till denna har hämtats från elfiskedatabasen (SERS). Resultaten bekräftar slutsatserna från den mera omfattande utvärderingen från 2015, dvs. att kalkning är en verkningsfull åtgärd för att nå god ekologisk status i försurade vatten. Tyvärr visar resultaten också på en snabb spridning av signalkräfta i kalkade vattendrag.

Publicerad: 2024-01-15
Sidansvarig: Webbredaktion