Hitta på sidan

Kalkningsåret 2020

En redovisning av nyckeltal

Omslag för publikation

Sammanfattning

Under 2020 var verksamhetens omfattning i form av spridda kalkmängder och förbrukat statsbidrag likvärdig med 2019, men även med åren dessförinnan.
Redovisningen av nyckeltal antyder att det vattenkemiska utfallet vid kalkning av rinnande vatten försämrats över tid. Måluppfyllelsen för 2018 var betydligt lägre än tidigare och utfallen för 2019 och 2020 visade att den låga nivån inte var unik. Den viktigaste orsaken till utvecklingen är att vattenprovtagningen förbättrats.

Det innebär att fler vattendrag provtagits vid kritiska tillfällen i samband med höga och ökande flöden. Därmed kan vi konstatera att måluppfyllelsen i kalkade vattendrag alltid varit förhållandevis låg, men att den överskattats till följd av otillräcklig provtagning. Hanteringen av den svaga måluppfyllelsen utgör en utmaning för den framtida kalkningsverksamheten.


Sedan 2019 innefattar nyckeltalen en utökad redovisning av de vattenkemiska resultaten. Denna möjliggör en fördjupad bedömning av såväl det kemiska utfallet som provtagningens genomförande. Utvärderingen visar att vattenprovtagningen i kalkade vattendrag under 2020 var otillräcklig i flera län, vilket innebär att det fortfarande kvarstår en betydande skillnad mellan faktisk och rapporterad måluppfyllelse.

Via nyckeltalen redovisar länsstyrelsen ett urval av resultat från den biologiska uppföljningen. Resultaten för 2019 visade en betydande nedgång avseende såväl förekomst som reproduktion av öring i kalkade vattendrag. Den extremt torra och varma sommaren 2018 framhölls som den viktigaste orsaken till den negativa utvecklingen. Utfallet för 2020 var betydligt positivare, men nivåerna var fortfarande under de som noterades 2014–2016.

Publicerad: 2022-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion