Hitta på sidan

Kalkningsåret 2019

En redovisning av nyckeltal

Omslag för publikation

Sammanfattning

Under 2019 var verksamhetens omfattning i form av spridda kalkmängder och förbrukat statsbidrag likvärdig med 2018, men även med 2016 och 2017.
Redovisningen av nyckeltal antyder att det vattenkemiska utfallet vid kalkning av rinnande vatten försämrats över tid. Måluppfyllelsen för 2018 var betydligt lägre än tidigare och utfallet för 2019 visade att den låga nivån inte var unik.

Den viktigaste orsaken till utvecklingen torde vara att vattenprovtagningen förbättrats. Det innebär att fler prover insamlats vid kritiska tillfällen i samband med höga och ökande flöden. Slutsatsen antyder att måluppfyllelsen i kalkade vattendrag alltid varit förhållandevis låg, men att den överskattats till följd av otillräcklig provtagning. Hanteringen av den svaga måluppfyllelsen utgör en utmaning för den framtida kalkningsverksamheten.

Nyckeltalen för 2019 innefattade en utökad redovisning av de vattenkemiska resultaten. Denna möjliggör en fördjupad bedömning av såväl det kemiska utfallet som provtagningens genomförande. Utvärderingen visar att provtagningen under 2019 var otillräcklig i flera län, vilket innebär att det fortfarande kvarstår en betydande skillnad mellan faktisk och rapporterad måluppfyllelse.

De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten beställt fem syntesrapporter med syfte att beskriva kalkningens effekter på fisk, bottendjur, flodpärlmussla och flodkräfta. Rapporten avseende fisk i vattendrag utkom 2015 och baserades på elfiskedata till och med 2012. Via nyckeltalen redovisar länsstyrelsen årligen resultaten från genomförda elfisken. Utfallet för 2014-2019 jämfördes med syntesrapportens resultat. Såväl förekomst som reproduktion av öring visade en negativ utveckling. Avseende andel elfisketillfällen med förekomst av öring var utfallen för 2017 och 2019 inte bättre än situationen innan kalkning.

Andel öringbestånd med reproduktion var runt 90 % för åren 2014-2016, vilket var likvärdigt med den nivå som redovisades i syntesrapporten efter kalkning i mer än 16 år. Under 2017-2019 var reproduktionen svagare, med en bottennotering på 75 % för 2018. Den viktigaste orsaken till försämringen torde vara den extremt torra och varma sommaren 2018 som orsaka låga flöden och höga temperaturer i vattendragen.

Publicerad: 2021-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion