LOVA

Hitta på sidan

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar. Det kan användas för att ta fram underlag och planer inför en åtgärd, för att genomföra själva åtgärden samt för att sprida information eller att följa upp och utvärdera en LOVA -åtgärd som genomförts. Med LOVA som ett viktigt verktyg skapas förutsättningar för ett bredare lokalt åtgärdsarbete.

Detta genomfördes med LOVA bidrag 2022

Av 275 miljoner kronor som fördelades ut till länsstyrelserna startade 326 nya LOVA- projekt. Det är fler nya LOVA-projekt jämfört med föregående år (298 st). Bidraget har använts till att genomföra åtgärder som minskar övergödning, restaurera vattenmiljöer, hindra spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar eller ta hand om förlorade fiskeredskap. Man har också fått bidrag till åtgärdssamordnare som bidrar till fler frivilliga åtgärder mot övergödning genom samverkan och konkret stöd till markägare och verksamhetsutövare.

Flest åtgärder genomfördes med syfte att bidra till miljömålen levande sjöar och vattendrag och ingen övergödning. Övriga huvudsakliga miljömål som de slutförda LOVA - projekten bidragit till är: Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö.

De projekt som avslutades under året kunde bland annat redovisa:

 • Kartläggning av internbelastning och pilotstudier av aluminiumfällning
 • 6000 ton alger som tagits upp och forslats bort från havsmiljön
 • Ca 8 hektar våtmarker har anlagts
 • 1 500 meter tvåstegsdiken har anlagts
 • 8 fosfordammar på ca 3,5 hektar har anlagts
 • Anpassade skyddszoner på åkermark på 0,2 hektar har skapats
 • 325 kg fisk per hektar har fiskats upp ur övergödda sjöar
 • Markägare och lantbrukare har fått stöd och råd om vattenvårdsåtgärder för minskat näringsläckage av åtgärdssamordnare
 • Kartläggning av 36 havsområden av ålgräsängar
 • 490 båtar som var bottenmålade med biocidfärger har sanerats
 • XRF-mätning av 75 fritidsbåtsbottnar för att se om färgen innehåller koppar, zink eller bly
 • Ca 300 kg förlorade fiskeredskap har samlats in och omhändertagits
 • 4,6 km vattendragsträckor har restaurerats eller biotopvårdats för att rädda hotade arter såsom exempelvis ål, flodpärlmussla och flodnejonöga

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort.

LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus. 

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt samt till kommunikation och administration.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för att söka bidrag och få råd och tips om ansökan.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs 

Gör så här:

 • Klicka på länken
 • Sök på län och sedan LOVA
 • Där hittar du all information du behöver om att söka bidrag i e-tjänst för ansökan om LOVA-bidrag.

Del- och slutrapportera hos Länsstyrelsen

Tidigare rapporterades alla projekt via blanketter från HaV. Nu ska del- och slutrapportering göras direkt via länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs

Gör så här:

 • Klicka på länken
 • Sök på län och sen LOVA
 • Där hittar du all information om hur du delrapporterar i webbformuläret Delrapport av LOVA-bidrag.
 • Där hittar du blanketter för slutrapportering

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen

Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Pdf, 175.3 kB.

Detta gäller underleverantörer

När underleverantör engageras i projektet (varor/tjänster köps in) måste lagen om offentlig upphandling eller andra nationellt tillämpliga upphandlingsbestämmelser följas.

Länsstyrelsen får avgöra vilka villkor som bör och går att ställa för att genomföra projektet. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten är centrala myndigheter med ansvar för frågor om konkurrens. Vid frågor om upphandling får kommunerna/ideella sammanslutningarna vända sig till sina egna jurister eller till Upphandlingsmyndigheten.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

LOVA. Logotyp.

Goda exempel

Olika typer av projekt som syftar till att arbeta mot internbelastning genomförs runt om i landet. Ett exempel är projektet ”Fosforfastläggning i Växjösjön”. Syftet är att Växjösjön i Kronobergs län ska få en mer naturlig karaktär med mindre övergödande ämnen. Ambitionen är att fastlägga ca 3 ton mobilt fosfor genom att tillsätta ca 30 ton polyaluminiumklorid i sjön. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på 50 Kg/år (recipient) och 42,5 Kg fosfor/år (havet).

Ett annat exempel är projektet ”Reduktionsfiske Sövdesjön”. Kävlingeåns vattenråd i Skåne län ska ta upp mer än 200 kg per hektar vitfisk inom två år. Detta ger en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bidrar till att komma tillrätta med övergödningseffekterna. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på totalt 657 kg /år och 381 kg fosfor förväntas bortföras via fisken genom denna åtgärd.

I projektet ”Förlorade fiskeredskap 2019” bedrevs kartering av spökgarn genom draggning med trollhoppa (liknar ett ankare med spetsar) och filmning med dropvideo. Resultatet visar att trollhoppa resulterade i flest funna spökredskap men i likhet med videokarteringarna krävdes stora arbetsinsatser per bärgad tina. För ett effektivt sökarbete med små negativa bieffekter behöver sökinsatser i kommande projekt riktas in väldigt specifikt. En stor del av de tinor som förloras har fastnat i bergskanter som tinorna dragits in mot av fiskarna. Det är rimligt att anta att antalet förlorade redskap står i proportion till mängden lagda redskap menar projektrapporten.

Fler goda exempel finns i vår projektkatalog.

Publicerad: 2015-10-01
Uppdaterad: 2023-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion