Pressmeddelande 2014-01-14 07:30:00

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”.

Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på åtta miljoner kronor.

- Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas i Sveriges övervakningsprogram för att uppnå en god miljöstatus i havet, säger Pia Norling, utredare på enheten för forskning och miljömål på HaV.

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar genom miljöforskningsanslaget, för 2013 låg anslaget på totalt cirka 90 miljoner kronor. Naturvårdsverket och HaV ska se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen och internationella miljökonventioner.

I oktober delades pengar ut till tio projekt som får dela på totalt 68 miljoner kronor. Dessa projekt rör luftföroreningars effekter, styrmedel för miljöarbetet och värdet av ekosystemtjänster.

- Nu är det också klart vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på drygt åtta miljoner kronor, säger Katarina Schough, forskningssekreterare på Naturvårdsveket.

- Det är projekt som fokuserar på indikatorerna i EU:s havsmiljödirektiv, det vill säga vilka metoder vi ska använda för att mäta en god miljöstatus. Exempelvis gäller det bevarande av biologisk mångfald och att de marina näringsvävarna säkerställs, säger Pia Norling.

Totalt fick Naturvårdsverket och HaV in tolv ansökningar för forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Ansökningarna har sedan granskats och rangordnats utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans av experter.

- Vi tycker att de fyra projekt som nu fått finansiering ger en god täckning inom ett område där det behövs mer forskning. Meningen är att resultaten ska kunna användas i Sveriges övervakningsprogram, säger Pia Norling.

Här är de fyra forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som får dela på åtta miljoner kronor:

 • ZOOIND-Utveckling av djurplanktonindikatorer för arbete inom marina direktivet (Elena Gorokhova, Stockholms Universitet)  
 • Ekosystembaserad utveckling och testning av indikatorer för pelagiska födovävar (Saskia Otto, Stockholms Universitet)
 • Främmande arter i svenska hav: bedömningsgrunder för God Ekologisk Status  (Johan Näslund, AquaBiota Water Research)
 • Statusklassning inom MSFD i Östersjön - kustfiskexemplet (Jens Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet)

Här kan du läsa mer om de fyra forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som fick pengar.

Länk till Naturvårdsverkets pressmeddelande i oktober

Här kan du läsa mer om miljöforskningsanslaget

För mer information kontakta:

Pia Norling, utredare, enheten för forskning och miljömål, Tel 010-698 60 97,  Mobil: 076-538 60 97 , E-post: pia.norling@havochvatten.se.

Katarina Schough, forskningssekreterare Naturvårdsverket 010-6981351 katarina.schough@naturvardsverket.se


  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

  Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

  Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

  Relaterad information