Pressmeddelande 2013-12-20 07:35:00

HaV säger nej till ändrat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag

HaV säger nej till ändrat strandskydd för mindre sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.

-  Vi menar att det i dag saknas underlag för att kunna bedöma konsekvenserna av en sådan ändring. Vi vill också se en djupare analys av hur det skulle påverka allemansrätten samt växt- och djurlivet i dessa områden, säger Erik Törnblom, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft 2009 och 2010. Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gjort en utvärdering och översyn av det nya regelverket. I uppdraget ingick också att titta på konsekvenser av att lätta upp strandskyddet vid mindre sjöar och mindre vattendrag.

Utredarna föreslår en lagändring så att länsstyrelserna bör få upphäva strandskyddet i områden vid mindre sjöar och vattendrag om underlag, till exempel inventeringar visar att området har liten betydelse för strandskyddets syften. Dessutom föreslås att länsstyrelserna ska få särskilda resurser för att införa lättnader vid mindre sjöar och vattendrag.

HaV är en av de myndigheter som fått möjlighet att yttra sig om Naturvårdsverkets och Boverkets utredning och förslag till lagändring.

-  I stort är vi positiva till utredningen och dess slutsatser. Vi instämmer i att tillämpningen av strandskyddet behöver bli mer enhetlig i landet, att man ska tillämpa lagen på samma sätt i alla län. Vi anser också att dispensbesluten behöver kvalitetssäkras och att länsstyrelser och kommuner behöver vägledning, säger Erik Törnblom.

-  Det vi säger nej till är förslaget till lagändring. Vi menar att de föreslagna definitionerna av sjöar och vattendrag är otydliga.

I förslaget används tre meters bredd som en definition av mindre vattendrag. HaV menar att det inte går att använda sig av en sådan generell bas för bedömningar. Dels saknas nödvändigt kartmaterial för vattendrag som är smalare än sex meter, dels är naturliga vattendrag inte jämnbreda utan varierar kraftigt i bredd och djup.

HaV pekar i sitt svar också på att mindre sjöar och vattendrag och deras strandzoner ofta har särskilt höga naturvärden. Här finns en hög biologisk mångfald och de är ofta livsmiljöer för arter som trängts undan från större utbredningsområden. Negativa effekter av exploatering blir ofta extra stora vid och i små vattenmiljöer.

Här kan du läsa HaV:s yttrande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Erik Törnblom, utredare, enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 60 92, Mobil: 076-538 60 92, E-post: erik.tornblom@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Roel Wijtmans/Azote.

Relaterad information