Pressmeddelande 2013-05-15 10:34:00

HaV föreslår vägledning för kommunernas VA-planering

HaV föreslår vägledning för kommunernas VA-planering

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med ett förslag till en nationell vägledning för kommunal VA-planering.

Målet är att skapa hållbar VA-försörjning och god vattenstatus.

-  Det är viktigt att planeringsprocessen inte bara drivs av VA-verksamheten utan att även plan- och miljöförvaltningen är med i processen. Lika viktigt är att arbetet är politiskt förankrat, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

För snart ett år sedan kontaktades HaV av branschorganisationen Svenskt Vatten som efterlyste en sådan vägledning. Många kommuner står inför stora investeringar och behöver prioritera vilka insatser som behöver göras. I dag presenteras remissversionen ”Kommunal VA-planering – för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus” på vattenstämman i Umeå.

-  Kraven ökar på kommunerna att planera för VA-försörjningen i hela kommunen. Dricksvattnet ska vara säkert att dricka och utsläppen från avlopp och dagvatten ska minska trots förändringar i klimatet, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

-  Vägledningen är tänkt som en hjälp för att få till en så bra planeringsprocess som möjligt.

Projektet att ta fram en nationell vägledning startade under hösten 2012 och har genomförts i nära samarbete med Naturvårdsverket. Även Svenskt Vatten, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Vattenmyndigheterna har deltagit. Vägledningen bygger dels på den manual om kommunal VA-planering från 2009 som togs fram av Stockholms länsstyrelse i samråd med andra länsstyrelser och dels på erfarenheter från kommuner och konsulter som arbetat med VA-planering.

-  Men vi breddar perspektivet och för exempelvis in dagvattenfrågan och vattenförvaltningens mål att alla vatten ska nå god status, säger Margareta Lundin Unger.

-  En annan viktig fråga är problemen med utsläpp av kväve och fosfor från enskilda avlopp som bidrar till övergödningen av hav, sjöar och vattendrag. Ett sätt att åtgärda detta är att koppla på fler enskilda avlopp till kommunens VA-system.

Många kommuner står inför stora investeringar de närmaste åren. Samarbete mellan kommuner och inom olika enheter av kommunen är nödvändig för att få till kostnadseffektiva åtgärder.

HaV:s förslag pekar på att det är viktigt att planeringsprocessen inte bara drivs av VA-verksamheten utan att miljöförvaltningen och planenheten är med i processen, samt inte minst att arbetet är politiskt förankrat.

-  En viktig fråga är hur de olika insatserna ska finansieras. Att höja VA-taxan kan vara en förutsättning i många delar av Sverige för att upprätthålla en säker dricksvattenförsörjning och en god vattenmiljö, säger Margareta Lundin Unger.

HaV:s förslag till vägledning beskriver möjligheter med kommunal VA-planering, omfattning och vilka steg som kommunerna bör gå igenom. Vägledningen innehåller även ett antal checklistor som man kan använda sig av i planeringen.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus går nu på remiss till landets kommuner, länsstyrelser och berörda myndigheter. Synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast 30 juni.

Här kan du läsa remissversionen: https://www.havochvatten.se/om-oss/remisser-och-yttranden/remisser-och-yttranden/5-15-2013-vagledning-for-kommunal-va-planering-for-hallbar-va-forsorjning-och-god-vattenstatus.html


För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010 - 698 61 21, mobil 076 - 538 61 21, e-post  margareta.lundinunger@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Relaterad information