Pressmeddelande 2013-04-05 09:54:23

Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping. 

- Det viktigaste är att vi bevarar möjligheterna att fiska till kommande generationer, säger Håkan Carlstrand, utredare med ansvar för fritidsfiskefrågor på Havs- och vattenmyndigheten.

I strategin finns en gemensam vision för 2020:

·  År 2020 har vi ett fritidsfiske av minst samma omfattning som idag med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden.

·  Fisketurismen har minst fördubblats och är en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden.

·  Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.

·  Hav, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov.

Strategin syftar till att vara ett stöd i Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag.

- Det är särskilt viktigt att det finns goda fiskemöjligheter i stadsnära miljöer för att så många som möjligt ska få uppleva nöjet med fiske, säger Håkan Carlstrand. 


Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 ett delat ansvar för fritidsfiskets och fisketurismens utveckling. 

Läs rapporten: https://www.havochvatten.se/fritidsfiske2020

Kontaktperson: Håkan Carlstrand, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, 073-0599090Havs- och vattenmyndigheten sorterar under miljödepartementet men bereder fiskefrågor åt landsbygdsdepartementet och är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag. I myndighetens uppdrag ingår bl.a. att implementera EUs fiskeripolitik i svensk lagstiftning samt genom nationella fiskeregler komplettera och stärka skyddet av fiskbestånden. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Relaterad information