Pressmeddelande 2013-03-27 08:08:00

HaV klart med yttrande om nya Slussen och Mälaren: Bra att regleringen ses över

HaV klart med yttrande om nya Slussen och Mälaren: Bra att regleringen ses över

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över Stockholms stads ansökan om att anlägga en ny slussanläggning och att få tappa mer vatten från Mälaren.

-  Det är bra att regleringen av Mälaren ses över, bland annat för att minska risken för översvämningar som kan påverka vattenkvaliteten och därmed dricksvattnet negativt. Planerna på en fiskvandringsväg är också väldigt positivt. Frågan om hur Mälarens strand- och grundområden påverkas behöver däremot utredas mer, säger Malin Hemmingsson, utredare på HaV.

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, är utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Stockholm stad vill också att den nya anläggningen ska kunna tappa mer vatten från Mälaren. Risken för översvämning i Sveriges tredje största sjö är, enligt både SMHI och MSB, i dag oacceptabelt stor.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hanterar ansökan från Stockholm stad och har gett Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tanken är att öka tappet av vatten från dagens 800 till 2000 kubikmeter per sekund och då främst i Slussen/Söderström. Den föreslagna regleringen innebär att högsta vattenyta sänks med cirka 23 centimeter, att risken för låga vattenstånd i Mälaren minskar, att medelvattennivån höjs med cirka fyra centimeter under mars-april samt att medelvattennivån sänks med några centimeter under november-december.

-  I Mälaren finns omfattande grunda områden som har stor betydelse för fiskproduktionen och den biologiska mångfalden. Vi menar att det behövs en närmare beskrivning av hur stora grundområden som påverkas av regleringen och hur de påverkas, säger Malin Hemmingsson.

Stockholms stad vill göra den befintliga avtappningskanalen i Söderström (gamla Nils Ericsonkanalen) till en fiskvandringsväg. HaV välkomnar en sådan satsning..

-  Vandringsmöjligheter är mycket viktiga för flera fiskarter och ibland helt avgörande för om reproduktionen ska lyckas. I det här området finns bland annat ål, öring, lax, gös och nors, säger Malin Hemmingsson.

-  Fiskvägen bör utformas som ett omlöp där alla fiskarter kan passera. Det är också viktigt att tillräckligt med vatten släpps fram för att fiskvägen ska fungera.

Havs- och vattenmyndigheten vill också att fiskluckan vid Riksbron i Norrström konstrueras så att alla fiskarter i området kan passera den under större delen av året.

Totalt beräknas att 120 000 kubikmeter sediment och fyllning behöver grävas ut och muddras för den nya anläggningen, ett arbete som beräknas pågå under fem till sex år. Bland annat ska två djuphålor i Söderström fyllas ut för att förbättra inströmningen. HaV anser att de föreslagna riktvärdena för muddermassorna som ska återanvändas är för högt satta. Bland annat gäller det riktvärdena för tributyltenn, TBT, som är ett extremt giftigt ämne med miljöstörande effekter och ett av de ämnen som ska fasas ut ur svensk vattenmiljö. TBT är i dag orsaken till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås i exempelvis Rödstensfjärden och Strömmen.

-  Vi menar att det är viktigt att man bara använder muddermassor som inte är förorenade som utfyllnad för att undvika att sprida föroreningar till omgivningen, säger Malin Hemmingsson.

HaV vill också se skyddsåtgärder för att minska spridningen av föroreningar till områden nedströms Slussen, exempelvis genom att förorenade sediment inom arbetsområdet tas om hand på land.  Vidare bör miljön i området Halvkaksundet och Askrikefjärden följas upp långsiktigt.

-  Risken för extrema händelser, exempelvis översvämningar, kan förändras i och med klimatförändringar. Därför är det viktigt med långsiktig kontroll av hur regleringen påverkar miljön även utanför Mälaren, säger Malin Hemmingsson.

HaV menar också att mark- och miljödomstolen bör inhämta ett så kallat sakkunnigutlåtande från Länsstyrelsen i Västernorrland om hur den nya  regleringen påverkar bland annat fiskbestånden i Mälaren. Detta för att säkerställa att tillräckliga försiktighetsmått kan meddelas.

Här kan du läsa HaV:s yttrande om Stockholms stads ansökan om vattenverksamhet vid Slussen och Mälarens reglering

Här kan du läsa mer om ombyggnaden av Slussen

Bilden: Vy mot Gamla stan (Källa: Stockholm stad/Foster + Partners och Berg Arkitektkontor)

FAKTA om MÄLAREN

  • Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern. Den ligger i landskapen Västmanland, Uppland och Södermanland och den har sitt utflöde i Östersjön.
  • Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse med hänyn till natur- och kulturvärden. Mälaren är även av riksintresse för friluftslivet. Här finns flera naturreservat och Natura 2000-områden. Många av sjöns arter och naturvärden är knutna till strandmiljöerna.
  • Mälaren utgör dricksvattentäckt för cirka två miljoner människor i Mälardalen.
  • Mälaren är viktig för yrkes- och fritidsfiske och flera olika arter fångas här, exempelvis abborre, gös och gädda. Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket och området ska därför skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringen. En del av riksintresset för yrkesfiske består av särskilt värdefulla reproduktionsområden för gös. Dessutom är Norrström och Mälaren/Hjälmaren utpekat som särskilt viktiga produktionsområden för ålen. Här finns också flera rödlistade fiskarter, t.ex ål, asp, lake och vimma.
  • Mälaren är ett viktigt lek- och uppväxtområde och här förekommer även fiskvandring av exempelvis ål och öring. Här finns även kräftor.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Malin Hemingsson, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 61 84, mobil 072-717 17 58, e-post malin.hemmingsson@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske,tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Relaterad information