Pressmeddelande 2013-01-17 11:05:37

Fyra anställda på Mimer sägs upp

Fyra anställda på Mimer sägs upp

Fyra personer som arbetat på undersökningsfartyget Mimer sägs upp från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på grund av arbetsbrist.

Det är beklagligt att vi tvingas säga upp personal men eftersom det inte finns någon inplanerad verksamhet på fartyget finns inga alternativ i nuläget, säger Anna Jöborn, chef på HaV:s kunskapsavdelning. 

Havs- och vattenmyndigheten beslutade redan i november 2011 att avveckla sin redarverksamhet som omfattade forskningsfartygen Argos och Mimer.  Eftersom det i nuläget inte finns någon verksamhet inplanerad på fartyget Mimer innebär beslutet att personalen nu sägs upp på grund av arbetsbrist.

-  ­Personalen som berörs har under många år varit en del av det tidigare Fiskeriverkets fartygsenhet och har på senare år bemannat Argos och Mimer. De har under många år, med hög yrkesskicklighet, garanterat att Sverige haft god kunskap om fiskbeståndens utbredning i svenska kust- och havsområden, säger Anna Jöborn.

Fartyget Mimer köptes och rustades upp av Fiskeriverket för fem år sedan. I och med att Fiskeriverket lades ner och Havs- och vattenmyndigheten startade sommaren 2011, förändrades också uppdragen för den nya myndigheten och för fartygsverksamheten.

Mimer har använts för att samla in data gällande kustnära fiskbestånd. Dessa uppdrag har blivit färre och ligger i dag främst på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vilket resulterat i att fartyget Mimer inte har några bokade uppdrag för det kommande året. 

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att samordna och beställa miljöövervakning och datainsamling till havs- och i kustnära områden. Myndigheten genomför inte själv några undersökningar utan dessa beställs genom avtal med samarbetspartners.

Samtidigt som Mimer inte längre behövs så saknar Sverige ett fartyg som kan utföra miljöövervakning ute på öppet hav. Tidigare var denna verksamhet förlagd till fartyget Argos, som Fiskeriverket ställde av vintern 2011 sedan det konstaterats att det fanns fri asbest ombord. Beslutet ledde till att elva personer sades upp på grund av arbetsbrist i mars 2012.

Frågan om ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg har utretts av Sjöfartsverket som i mitten av december lämnade över utredningen till regeringen.

HaV:s beslut att avveckla redarverksamheten

Länk till Sjöfartsverkets utredning

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Anna Jöborn,chef, kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, e-post anna.joborn@havochvatten.se  

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Relaterad information