Pressmeddelande 2012-09-11 07:02:00

HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt

HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt

Hav har nu tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör göras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjerna har varit efterfrågade främst av kommuner och hamnägare och är tänkt att vara ett stöd i deras arbete med borsttvättar, spolplattor och tvätt på land.

– Alla båtbottenfärger innehåller miljöfarliga ämnen, somliga mer än andra. Spolplattor och borsttvättar är ett sätt att se till att gifterna i det spillvatten och skräp som bildas när man tvättar sin båt inte kommer ut i naturen, säger Janna Ekholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Men för att det ska fungera som tänkt måste anläggningen skötas på rätt sätt. Spillvattnet måste samlas upp och renas enligt vissa metoder, filter måste bytas med viss frekvens beroende på hur anläggningen ser ut och hur mycket den används.

Efterfrågade riktvärden

De nya riktvärdena sätter en gräns för halterna av TBT, koppar, irgarol och zink i det vatten som släpps ut från tvättanläggningarna.

- Det finns mellan 100 och 200 spolplattor och borsttvättar i Sverige idag. Reningen av dem varierar stort; från dem som saknar rening eller enbart har slamavskiljning till dem med filter och fullgod två-stegs rening. Men på många ställen finns bra möjligheter att enkelt förbättra reningen och förhoppningsvis kan våra riktlinjer vara ett stöd i det arbetet, säger Janna Ekholm.

Rapporten med riktlinjer och riktvärden är en redovisning av ett regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick i juni 2011 och som har utförts i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Båtbottentvätt av fritidsbåtar, Havs- och vattenmyndigheten rapport 2012:9

Båtbottentvätt av fritidsbåtar – riktlinjer, Havs- och vattenmyndigheten rapport 2012:10

Mer om båtbottentvätt av fritidsbåtar

Tänk på miljön när du målar båten - tips till båtägare

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Janna Ekholm, handläggare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 61 31, mobil 070-342 03 07, e-post: janna.ekholm@havochvatten.se

Relaterad information