Pressmeddelande 2012-07-18 09:03:00

Risker med pumpning för syresättning av bottnar

Risker med pumpning för syresättning av bottnar

Två uppmärksammade projekt testar en ny metod att syresätta bottnar genom att pumpa ytligare vatten ned till botten. Nu har metoden utvärderats av en grupp oberoende forskare. Metoden fungerar, men det saknas kunskap om vilka effekter den får för ekosystemet, är deras slutsats.

Havs- och vattenmyndigheten är en av bidragsgivarna till projekten, som kallas Box och Proppen, och som båda testar om man kan syresätta bottnar genom att pumpa ned vatten från ytligare lager. Syresatta bottnar kan minska problem med övergödning eftersom en syresatt botten binder fosfor. Fosfor som annars blir gödning för alger.

- Metoden som testas är helt ny och man vet ännu inte vilka ekologiska effekter – positiva och negativa – som den kan ha, säger Bertil Håkansson, chef för havsförvaltningsenheten på Havs- och vattenmyndigheten.

Därför har en utvärdering av metoden beställts. Forskarna som gjort utvärderingen konstaterar att metoden fungerar – det går att öka syrehalten i bottenvattnet genom att pumpa ned vatten från ytligare lager. Och man ser att fosfor binds till sedimenten. Men de pekar också på risker med att testa Box och Proppen i större skala och över längre tid eftersom ingen ännu vet vilka effekter det kan få på ekosystemen. Kan det frigöras ämnen som är skadliga för ekosystemet? Kan det virvlas upp näringsrikt bottenvatten till de ljusare ytlagren, där det blir tillgängligt för alger? Hur förändras temperaturen och salthalten i vattenmassan?

- Vi läser noga det som står i den här utvärderingen, som beställdes av Naturvårsverket/Havs- och vattenmyndigheten, och vi följer även andra rapporter som kan ge mer kunskap om vad som händer med ekosystemet när man pumpar mer ytnära vatten ner till syrefria bottnar. Vi behöver bästa möjliga underlag för beslut om insatser framöver, säger Bertil Håkansson.

En pumpanläggning av modell Box kostar cirka 200 miljoner kronor att bygga och för att få någon bestående effekt måste den köras under lång tid.

– Det handlar om pumpning under decennier. Sedan kan jag inte nog understyrka att de här med att syresätta bottnar inte kan göras istället för att minska utsläpp av kväve och fosfor. Man kan se det som ett sätt att lindra symptomen, men för att bota sjukan finns bara en väg, nämligen att minska utsläppen, säger Bertil Håkansson.

Utvärderingen, som till stor del bygger på de två projektens slutrapporter, är gjord av en referensgrupp med oberoende forskare från bland annat universiteten i Lund, Stockholm och Åbo. Den är beställd av Naturvårdsverket och mottagare är Havs- och vattenmyndigheten. Utvärderingen var färdig i början av juli 2012 och har titeln ”Reference group evaluation of the Box and Proppen projects aimed at oxygenation of bottom water and sediments in the Baltic to improve phosphorus retention”

Läs mer

Utvärderingen, 14 sidor
”Reference group evaluation of the Box and Proppen projects aimed at oxygenation of bottom water and sediments in the Baltic to improve phosphorus retention”

Om projekten Box och Proppen på Naturvårdsverkets hemsida

Artikel om övergödning i Östersjön på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Bertil Håkansson, chef, Havsförvaltningsenheten
tfn 010-698 60 14, mobil 072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se

Relaterad information