Pressmeddelande 2012-06-11 08:31:00

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Elva miljoner till att mäta buller i haven

Buller i havet stör både fisk och däggdjur och kan leda till att naturliga instinkter för jakt, flykt och parningslek rubbas.

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ger nu nästan elva miljoner kronor till två projekt som ska mäta ljudnivån i Östersjön och i Västerhavet.

- Bullernivån i haven runt Sverige är ganska okänd i dagsläget och bättre underlag för att bedöma risker med för höga nivåer är efterlängtat, säger Bertil Håkansson, chef för Havsförvaltningsenheten på HaV.

Ljudnivåerna i havet har ökat i takt med ökad fartygstrafik, pålning för vindkraftverk och muddring för anläggning av nya hamnar.

- Det rör sig dels om så kallat transienta eller korta ljud, vid exempelvis pålning, dels om ständigt malande ljud från exempelvis fartygstrafiken, säger Peter Sigray vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som står bakom projekten.

- Vi ska ta fram en standard, en modell för att kunna göra enhetliga mätningar i den marina miljön.

Ljudet sprider sig mycket snabbare och längre i vattnen än på land, ibland flera mil. I EU:s Marina havsmiljödirektiv anges ljudnivån som en viktig faktor för att uppnå god miljöstatus 2020.

Ett av FOI:s projekt, ”Baltic Sea Information on the Accoustic Soundscape, BIAS, handlar om ljudnivån i Östersjön och är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Danmark och Tyskland. Under ett år kommer mätningar att göras på 40 platser för att kunna beskriva ljudlandskapet för hela Östersjön. 

- När det gäller Östersjön krävs ett samarbete mellan länder, att vi är överens om hur vi ska göra för att få en effektiv och gemensam förvaltning av havet. De andra länderna är medfinansiärer i projektet som totalt beräknas kosta 45 miljoner kronor, säger Peter Sigray.

Projektet vill ge en bättre helhetsbild av ljudnivån och dess skador på fisk och däggdjur. I dag görs ansökningar för exempelvis havsbaserade vindkraftverk och seismologiska undersökningar var för sig.

- Det känns väldigt kul att kunna sätta igång, att äntligen komma i vattnet så att säga. Ansökan är klar och godkänd av granskarna. Det enda som återstår nu är att den ska läggas fram för EU-kommissionen för ett slutligt godkännande, säger Peter Sigray.

Projektet som rör Östersjön omfattar totalt  5 034 810 kronor. Projektet som rör ljudnivån i Skagerakk, Kattegatt och Öresund, ”Studie av ljudbilden i Västerhavet”, får totalt 5 955 902 kronor. Pengarna tas från HaV:s anslag  ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”.

- Bullernivån i haven runt Sverige är ganska okänd i dagsläget och bättre underlag för att bedöma risker med för höga nivåer är efterlängtat. Likaså saknas i dag riktlinjer för hur man ska hantera bullernivåer i tillståndsansökningar för verksamhet i kust- och havsmiljö, säger Bertil Håkansson, chef för Havsförvaltningsenheten på HaV.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bertil Håkansson, chef, Enheten för havsförvaltning, tel 010-698 60 14, mobil: 072-213 92 59, e-post: bertil.hakansson@havochvatten.se

 

 

 

 

Relaterad information