Pressmeddelande 2012-05-25 14:00:00

Bidrag till ren kust och färre miljögifter

Bidrag till ren kust och färre miljögifter

Trots att Bohuskusten bara utgör två procent av Nordsjöns kustlinje så hamnar cirka tio procent av det marina avfallet här.

Skräp från havet hotar både turist- och naturvärden.

Nu får Bohusläns kommuner totalt 800 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten för att hålla kusten och stränder rena under 2012.

I Bohusläns och Göteborgs skärgårdar och kustområden finns ett stort antal naturrreservat och Natura 2000-områden. Att området drabbas så hårt av avfall från havet beror till stor del på att vindar och ytvattenströmmar för en stor del av Nordsjöns skräp till Skagerrak. Skräpet kan orsaka stora skador både på kust- och vattenmiljön.

Mikroskopiska partiklar och fibrer av plast i havet har visat sig tas upp av djur som lever av bottenslammet eller filtrerar havsvattnet. Vid stranden utsätts plastskräpet för sol, vind och vågor som gör att det bryts ner till mindre plastpartiklar som förs tillbaka ut i havet av regn eller vågor. 

Målet med projektet ”Ren kust i Bohuslän” är att skapa Europas renaste skärgård. Det ska ske genom samarbete mellan Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Kungälv, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Göteborg i samarbete med bland annat Oslofjordens Friluftsråd och Håll Sverige Rent. Projektet planeras pågå mellan 2012 och 2015 och beräknas totalt kosta drygt tolv miljoner kronor. Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag för att stödja verksamheten under första året. Bidraget delas upp på två delprojekt, norra och södra delen av Bohuskusten, varav de norra kommunerna får 320 000 kronor och de södra får 480 000 kronor. Länk till besluten

Pengarna tas från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. Andra projekt som nyligen fått bidrag av HaV från samma anslag är:

  • Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, i Uppsala får 730 000 kronor till ett projekt om markbäddar och krossmaterial. Länk till beslutet
  • Vattenmyndigheten Bottenhavet får 1,5 miljoner kronor till projektet ”Påverkansanalys miljögifter” som bland annat syftar till att ta fram en vidareutvecklad och bättre nationell metodik för bedömning av påverkan från miljögifter i ytvattnet. Länk till beslutet
  • Trelleborgs kommun får tre miljoner kronor för att inleda en klimatanpassning av de åtta största dikningsföretagen i kommunen. Syftet är att minska näringsutsläppen via åarna ut till Östersjön, motverka översvämningar och producera material för produktion av biogas. Länk till beslutet
  • Länsstyrelsen i Stockholms län får 750 000 kronor till projektet ”Miljögiftsflöden i vatten till Östersjön”. Genom provtagningar av vatten, sediment, biologiskt material och mark hoppas man kunna spåra varifrån miljögifter kommer och få ett underlag för att kunna driva på med åtgärder för att minska utsläppen. Länk till beslutet

Relaterad information