Pressmeddelande 2012-05-24 13:32:00

HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan

HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan

Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till flera projekt för att bevara och öka bestånden av flodkräfta i Sverige.

Projektet ”Astacus”, som drivs av Hushållningssällskapet i Värmland får 300 000 kronor i bidrag.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län får 325 000 kronor för att rädda flodkräftan norr om Dalälven.

I Sverige är flodkräftan, Astacus astacus, rödlistad och starkt hotad av kräftpesten som sprids främst genom att signalkräftan sätts ut olagligt.

Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräfta som förekommer naturligt i Sverige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för drygt 10 000 år sedan och förekom tidigare i sjöar och rinnande vatten i större delen av landet, nedanför fjällkedjan. Sedan början av 1900-talet har bestånden minskat kraftigt, främst på grund av kräftpest, men också försurning, föroreningar, vattenreglering samt konkurrens och smittspridning från signalkräftan

Idag finns knappt tusen kända vatten med flodkräfta i landet. Hushållningssällskapet i Värmland har sedan 2003 arbetat med att bevara och utveckla flodkräftbestånden i Dalsland, Dalarna, Värmland och Västmanland. Bidraget från HaV på 300 000 kronor går till att fortsätta det arbetet under 2012.

I Gävleborgs län har signalkräftan brett ut sig stort de senaste åren. HaV:s bidrag går till länsstyrelsen där går till att sätta in akuta åtgärder för att rädda flodkräftan norr om Dalälven .

Länsstyrelsen i Uppsala län får 183 000 kronor till sitt åtgärdsprogram för flodkräfta i länet under 2012. Länsstyrelsen i Jämtlands län får 200 000 kronor  för att återintroducera flodkräfta i ett par vatten i länet där den försvunnit.

Vällans fiskevårdsområdesförening får 110 000 kronor för att kunna sätta ut flodkräftyngel i flera omgångar i sjön utanför Falun. Målet är att kunna återfå livskraftiga bestånd i sjön och på sikt skapa ett fiske av flodkräfta.

Bolaget Fiskhälsan FH SB i Älvkarleby får 30 000 kronor för att kunna erbjuda frivillig hälsokontroll av flodkräftor.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projekten är viktiga i arbetet med att bevara arter som som är utrotningshotade i Sverige. Pengarna tas från anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljö".

 

Relaterad information