Pressmeddelande 2012-05-03 13:48:00

Dom om vattenkraft viktig för miljön

Dom om vattenkraft viktig för miljön

Mark- och miljööverdomstolen slår nu fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken. Därmed är tvisten mellan länsstyrelsen i Västmanland och tre vattenkraftbolag avgjord. - Domarna har stor betydelse även för Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsarbete. Vid tillståndsprövning kan man driva krav på exempelvis fiskvägar, säger Anders Skarstedt på HaV.

Läs hela artikeln Dom om vattenkraft viktig för miljön