Pressmeddelande 2012-03-23 14:45:00

GD tar kritik på allvar

GD tar kritik på allvar

Riksrevisionen har överlämnat sin första revisionsberättelse om Havs- och vattenmyndigheten. Enligt riksrevisionens uppfattning ger inte årsredovisningen en rättvisande bild av Havs- och vattenmyndighetens finansiella ställning efter myndighetens första sex månader.

- Naturligtvis tar vi allvarligt på kritiken. Vi är väl medvetna om våra brister och konstaterar samtidigt att förbättringsinsatser är i full gång, säger generaldirektör Björn Risinger.

Riksrevisionen kritiserar Havs- och vattenmyndigheten bland annat för att det saknas underlag för ledningens uttalande om den interna styrningen och kontrollen.

- Arbetet med att ta fram en fungerande process för intern styrning och kontroll har tagit längre tid än vi räknat med. Nu har vi fått den på plats och den är integrerad i vår verksamhetsplanering och uppföljning. Förordningen om intern styrning och kontroll är naturligtvis ett av våra viktigaste styrinstrument, säger Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten får också kritik för att myndigheten har överskridit sin bemyndiganderam, d v s att myndigheten gjort utfästelser om framtida betalningar utöver de belopp som anges i regleringsbrevet för 2011.

- Att vi överskridit gränsen är vi väl medvetna om. Det beror framförallt på att vi fick sena besked under hösten vad gäller vilka belopp som var uppbundna redan före myndighetens start. Så snart vi insåg detta ansökte vi hos regeringen om en utökad anslagsram men fick avslag. Det är därför naturligt att vi får kritik på den punkten, säger Björn Risinger.

Andra brister som Riksrevisionen bedömt som väsentliga gäller hur Havs- och vattenmyndigheten redovisat immateriella tillgångar (datasystem mm) och ett EU-bidrag för genomförda undersökningar av fiskebestånd.

Revisionsberättelse för Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning 2011

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör 070-840 41 63, Maud Larsen, kommunikationschef, 0708-655 210

 

Relaterad information