Pressmeddelande 2012-03-02 14:00:00

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Förslagen ingår i det budgetunderlag för åren 2013-2015 som Havs- och vattenmyndigheten nyligen lämnat till regeringen.

Den största frågan berör åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö på cirka 740 miljoner kronor. Enligt tidigare budgetbeslut beräknas anslaget minska betydligt, men Havs- och vattenmyndigheten anser att anslaget måste ligga på samma nivå, så att inte åtgärderna för hav, sjöar och vattendrag ska tappa fart.

Här ingår bland annat satsningar på lokal vattenvård (LOVA), exempelvis för att samarbeta med lantbrukare om övergödning, återställa våtmarker och förbättra mångfalden av arter i vattendrag.

Miljöövervakning behöver utökas
Havs- och vattenmyndigheten anser också att resurserna för miljöövervakning behöver säkras och ligga kvar på nuvarande nivå, 83 miljoner kronor. Framöver väntas bland annat utgifterna öka för provtagningar utförda av universiteten, EU:s havsmiljödirektiv och havsplaneringen.

Provtagningarna förutsätter att det finns fartyg som kan utföra miljöövervakningen. Fartygsverksamheten kräver utökade resurser, eftersom det nedlagda Fiskeriverkets undersökningsfartyg Argos kommer att skrotas på grund av asbest.

Läs budgetunderlaget för 2013-2015

Relaterad information