Pressmeddelande 2011-06-27 11:54:00

Nya Havs- och vattenmyndigheten startar

Nya Havs- och vattenmyndigheten startar

Den 1 juli börjar den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sitt arbete. Det innebär att alla stora havs- och vattenmiljöfrågor för första gången samlas under samma tak. Samtidigt läggs Fiskeriverket ned och Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får ändrade uppgifter.

Några exempel på den nya myndighetens frågor är övergödning, miljötillståndet i hav och sjöar, enskilda avlopp, fysisk planering av havet och fisket. – Vi ska ta ett heltäckande ansvar för hur våra söt- och saltvatten mår. Vi kommer att samla den kunskap som finns och samarbeta med alla som har intresse i frågorna. Målet är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger, som fått ett tydligt mandat av regeringen att driva på och genomföra miljöpolitiken.

Ska sköta planeringen till havs
Ett område som myndigheten tar ett samlat grepp om är den fysiska planeringen av haven. Genom den ska olika intressen till havs, som till exempel naturskydd, sjöfart, vindkraft och andra planeringsfrågor få ett gemensamt ramverk.

Samarbete för levande vatten
Havs- och vattenmyndigheten tar över stora delar av Naturvårdsverkets arbete med hav och vatten. Den nya myndigheten får ansvar för de tre miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Naturvårdsverket har den samordnande rollen i miljömålsarbetet för alla sexton miljökvalitetsmål. De båda myndigheterna kommer att ha ett nära samarbete på flera områden, bl.a. kring miljöövervakning och skyddet av den biologiska mångfalden.

Fiskeriverket läggs ner vilket medför att en stor del av fiskerifrågorna överförs till HaV, bland annat ansvaret för regelverket och kontrollen. Forskningen förs över till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vilket innebär en ny arbetsgivare för 150 anställda. Jordbruksverket kommer att ta över Fiskeriverkets ansvar för insatser som främjar fiskenäringen och fritidsfiske samt vattenbruk. Yrkesfiskare som söker EU-stöd från fiskerifonden får vända sig till Jordbruksverket framöver.

HaV kommer totalt att ha cirka 250 personer anställda.


Länkar:
www.havochvatten.se
www.naturvardsverket.se
www.jordbruksverket.se
www.slu.se

Relaterad information