Pressmeddelande 2020-05-12 07:00:00

Gemensam strategi för Framtidens Fiske och Vattenbruk

Gemensam strategi för Framtidens Fiske och Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram en gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. Uppdraget förutsätter god samverkan såväl mellan myndigheterna som till fisket och vattenbrukets knutna intressentorganisationer.

Stora utmaningar för svenskt fiske och vattenbruk

Många fisken har minskat, varav några drastiskt de senaste åren, däribland torskfisket i Östersjön. Miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet är inte så bra. Det handlar om syrefria bottnar, fortsatt övergödning, problem med gamla och nya miljöfarliga ämnen och effekter av klimatförändringen.

– Det är angeläget att ta reda på vad dessa utmaningar innebär för fisket och vattenbruket, men även att hitta nya förvaltningsformer som tar hänsyn till såväl miljön som näringarna, säger Goncalo Carneiro, delprojektledare för Framtidens Fiske och Vattenbruk på Havs- och vattenmyndigheten.

En hållbar blå ekonomi behövs

Våra vatten används på många olika sätt, bland annat för sjöfart, marint skydd, försvar och rekreation. Fisket och vattenbruket är också viktiga beståndsdelar i den blå ekonomin och ska tillsammans med övriga åtgärder bidra till att stärka marina och limniska ekosystemtjänster.

– Jordbruksverket har i uppdrag att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att vara förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Det nya uppdraget kommer att bidra till bättre samordning av myndigheternas arbete på fiskets och vattenbrukets område, säger Daniel Melin projektledare Framtidens Fiske och Vattenbruk på Jordbruksverket.

Projekt förbättrar förutsättningarna för hållbart fiske och vattenbruk

Arbetet med regeringsuppdraget har organiserats genom det myndighetsgemensamma projektet Framtidens Fiske och Vattenbruk. Projektet består av en intressentdialogsprocess och en utvärdering av befintliga strategier som i sin tur kommer ligga till grund för framtagandet av den nya strategin och handlingsplanerna.

– Fiskets och vattenbrukets intressenter behövde få bättre förståelse för varandras möjligheter och utmaningar samt en gemensam helhetsbild av varandras verksamheter, roller, ansvar och målkonflikter. För att nå dit och öka samverkan mellan och inom näringarna har vi anordnat tre intressentdialoger. Det har varit god uppslutning och stort engagemang för frågorna. Till hösten planeras ett fjärde dialogtillfälle, säger Goncalo Carneiro .

– Vi har fått positiv återkoppling efter dialogtillfällena och känner att fiskets och vattenbrukets intressenter nu krokar arm i större utsträckning än tidigare. Det är också roligt att se att tilliten till varandra verkar ha ökat. Vi har dessutom fått mycket värdefull input till kommande arbete med den gemensamma strategin och handlingsplanerna. Det arbetet kommer att pågå under resten av året och genomsyras av såväl intern som extern förankring, lyhördhet och delaktighet, avslutar Daniel Melin.

FAKTA

Referensgrupper för fiske och vattenbruk

Samverkan med intressentorganisationerna bedrivs inom ramen för tre referensgrupper:

Referensgruppen för yrkesfiske

Referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism

Referensgruppen för vattenbruk

Befintliga strategier

Referensgrupperna består av myndigheter och organisationer med olika uppdrag på fiskets och vattenbrukets område. De har bland annat varit delaktiga under framtagandet av de tre nationella strategierna för fiskets och vattenbrukets utveckling:


Parallella processer:

  • Regerings maritima strategi – utveckling av en blå ekonomi, och dess uppföljning
  • Den nationella planen för Havs- och fiskeriprogrammet
  • Åtgärdsprogrammet för havsmiljön
  • Beredningsgrupperna för fiskförvaltning
  • Årlig och fördjupad uppföljning av miljömålssystemet
  • Utvärdering av Jordbruksverkets arbete med främjandeuppdraget
  • Havsplaneringen

Relaterad information