Pressmeddelande 2019-10-16 06:30:00

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten. Satsningen ska bidra till att stärka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom att bland annat stärka skyddet av värdefull natur och genomföra restaurering.

Läs hela artikeln Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald