Pressmeddelande 2019-09-16 06:30:00

Stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat för sillfisket i Östersjön

Stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat för sillfisket i Östersjön

En betydande del av fisket efter sill och skarpsill i Östersjön redovisar stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat vid landningar av fisket. I genomsnitt redovisar fiskarna 56 procent sill i fångsten medan kontrollerna visar 27 procent. Variationen är dock stor. Detta visar den sammanställning som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort över kontroller genomförda under första kvartalet 2019.

De vetenskapliga råden från ICES, internationella havsforskningsrådet, som ligger till grund för EU-kommissionens beslut om hur mycket fisk som får fiskas upp, baseras till stor del på loggboksdata från yrkesfisket i medlemsländerna. Med felaktig rapportering finns en risk att ICES underskattar beståndet av skarpsill och överskattar beståndet av sill/strömming. Dessutom kan det ge en felaktig uppfattning om förekomsten av arterna i olika delar av Östersjön.

Enligt beräkningar finns det ekonomiskt incitament för fiskarna att inte rapportera artfördelningen korrekt. Det fiske som bedrivs kan pågå under en längre tid och fisket kan därmed öka sin omsättning på bekostnad av nämnda effekter. 

Genom åren har HaV haft utmaningar med att kontrollera dessa fartyg i svenska hamnar, framför allt eftersom landningarna är stora och kan sträcka sig över flera dygn. Många av fartygen landar också sina fångster i Danmark och då är det Danmark som ansvarar för att genomföra landningskontrollerna enligt den Europeiska gemensamma fiskeripolitiken.

Efter att HaV tagit del av danska kontrollrapporter 2018 planerades gemensamma kontroller av svenska fiskare som landar i Danmark. Svenska kontrollanter åkte till Danmark i början av 2019 för att utbyta erfarenheter, utveckla gemensamma arbetsmetoder och inte minst för att hjälpa till med genomförande av kontroller av svenska fartyg. Utbyten av inspektörer är en del av EU:s gemensamma kontrollarbete och sker kontinuerligt mellan medlemsländerna. I augusti 2019 framförde HaV önskemål till Danmark om att utöka kontrollerna av svenska landningar för resterande del av 2019 och även under 2020. 

Länderna runt Östersjön har enats om en minsta nivå för hur stor provtagningen ska vara vid kontroll av dessa landningar. Vid större landningar ska 40 kg tas ut för provtagning som ett första steg och därefter ytterligare prover om resultatet ser missvisande ut. I Sverige provtar HaV dock alltid minst 100 kg eller 0,5 promille av fångstens totalvikt, vilket innebär att 500 kg provtas vid en landning på 1000 ton. Delproven tas jämnt fördelat under hela lossningen.

Åtgärder: Kontrollen av fisket efter sill/strömming och skarpsill kommer att öka de närmaste åren. HaV ser också över möjligheterna, förutom ökat kontrollsamarbete med Danmark, att vidta ytterligare åtgärder. Dessa åtgärder skulle kunna vara att underlätta kontroller i svenska hamnar genom att begränsa lossningstiden.  

Det skulle också vara möjligt att stänga fisket när kontrollresultaten tyder på att kvoten av den ena av arterna är uppfiskad och på så sätt minska effekterna av felrapportering. 

Den nya tekniska förordningen som trädde i kraft 14 augusti i år ger medlemsstaterna en möjlighet att återkalla särskilda tillstånd om reglerna för fångstsammansättning inte följs.

Fakta: Fiskerikontroll görs både vid landning och till sjöss. HaV har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll i Sverige i samverkan med Kustbevakningen, som gör kontrollerna till sjöss. HaV genomför också landningskontroller längs Sveriges kuster och utomlands i samarbete med övriga EU-länder. HaV gör administrativa kontroller, bland annat för att säkerställa att all rapportering i fiskens värdekedja sker på korrekt sätt. Hur fiskerikontroller ska genomföras beslutas av EU som en del av den gemensamma fiskeripolitiken.

HaV:s uppdrag är att förvalta de marina ekosystemen på ett hållbart sätt. En viktig del av det är att säkerställa ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskbestånden. Fiskförvaltning handlar om reglering av vad och hur mycket som får fiskas, var det får fiskas och av vem, samt kontroll av att alla parter följer reglerna. Förvaltningen styrs av både nationella lagar och regler, och av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Alla delar av förvaltningen vilar på vetenskapliga underlag som HaV beställer från universitet och vetenskapliga institut. Kvoterna bestäms av EU i årliga förhandlingar mellan medlemsländerna.

Länk till sammanställningen

För ytterligare kontakt Niclas Törnell, tillförordnad chef avdelningen för fiskförvaltning , Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-698 62 49

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information