Pressmeddelande 2019-06-04 12:05:00

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är en unik satsning för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Satsningen har fått namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och invigs den 4 juni på Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens för vattenfrågor.

Sammanlagt har 20 projekt fått dela på nästan 37 miljoner kronor för att under drygt två år utveckla nya lokalt förankrade arbetsformer inom vattenvården. Nu är alla åtgärdssamordnare på plats och samarbetar med markägarna för att åstadkomma ännu fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav på lokal nivå. Det kan vara allt ifrån förbättrade odlingsmetoder till att anlägga fler våtmarker.

Satsningen har också fått ett namn genom en namntävling. Bland de närmare 90 bidrag som kom in föll LEVA – Lokalt engagemang för vatten juryn på läppen. LEVA invigs idag på Havs- och vattenmyndighetens årliga och välbesökta konferens Havs- och vattenforum.

- Jag tycker att namnet är mycket passande. Förutom Lokalt engagemang för vatten för LEVA också tankarna till de svenska miljömålen så som Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård men även till en levande landsbygd med matproduktion. Det rimmar väl med de åtgärder vi arbetar med i Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden, säger samordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet och delar med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med de 20 åtgärdssamordnarna kommer vi att utveckla lokalt engagemang för vatten, och vi tror att LEVA är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning. Arbetet bygger på erfarenheter av lyckade projekt och genomförs nu i större skala. Det unika i satsningen är att det systematiska och dialogbaserade arbetet görs på den lokala nivån, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet. 

Hela listan över de 20 projekten:

Orust kommun, Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun

Västerviks kommun, Vattensamordnare i Västerviks kommun

Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång

Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde

Saxåns-Braåns vattenråd, Saxån-Braåns avrinningsområde

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Trelleborgs kommun/SV Skånes VR, Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde

Dalslands miljö- och energiförbund, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån

Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status

Länsstyrelsen Halland, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne

Hjälmarens vattenvårdsförbund, Blackstaåns avrinningsområde

Enköpings kommun, Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Mälarens vattenvårdsförbund, Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan

Ideella föreningen Lantbrukarnas riksförbund sydost, Från strategi till åtgärd för minskad övergödning

Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen

Södertälje kommun, Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen.

Mer information

Fakta om LEVA

Kontaktpersoner

Havs- och vattenmyndigheten
Anna Ek, utredare, enheten för vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, telefon 010-698 60 48, mobil: 076-538 61 93, e-post anna.ek@havochvatten.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, telefon: 010-184 44 28, mobil: 070-527 54 44, e-post: markus.hoffman@lrf.se

Jordbruksverket
Ann Kristin Eriksson, utredare, miljöanalysenheten, Jordbruksverket, telefon: 036-15 50 78, e-post: AnnKristin.Eriksson@jordbruksverket.se

Vattenmyndigheterna
Matilda Valman, samordnare, Vattenmyndigheten Södra Östersjön, telefon: 010-223 86 26, e-post: matilda.valman@lansstyrelsen.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Sofia Kämpe

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information