Pressmeddelande 2017-12-22 08:48:00

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Vattenförvaltningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa god vattenkvalitet och god tillgång till vatten. Den 19 december 2017 uppdaterade Havs- och vattenmyndigheten de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster.

Föreskrifterna har förts över från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten, och innehåller bland annat förtydliganden kring betydande påverkan och riskbedömning. Uppdateringen är en anpassning av regelverket till ny lagstiftning och vetenskap. Genom uppdateringen säkerställs också att information som EU-kommissionen behöver för att följa upp och utvärdera hur Sverige genomför vattendirektivet, tas fram.

- Den uppdatering som nu görs av föreskrifterna innehåller inga avgörande ändringar i genomförandet i vattenförvaltningen för myndigheter eller verksamheter, men är ett viktigt steg i en smidig, rättssäker och fungerande vattenförvaltning, säger Marie Berghult, enhetschef för Havs- och vattenmiljöenheten på Havs- och vattenmyndigheten.

Under 2018 kommer en större översyn att göras som även omfattar de regelverk som styr bedömningen av status och fastställande av miljökvalitetsnormer och undantag.

- Det är viktigt att reglerna anpassas och säkerställs för att göra rättssäkra avvägningar mellan energimål och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, inte minst i kommande strategier och nationella planer för t ex vattenkraftens miljöanpassning, framhåller Marie Berghult.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Jonas Svensson, utredare, 010-698 6022, jonas.svensson@havochvatten.se

Marie Berghult, enhetschef Havs- och vattenmiljöenheten 010-698 6016, marie.berghult@havochvatten.se

Relaterad information