Pressmeddelande 2018-10-01 07:30:00

HaV-undersökning visar: "Stort engagemang för havsfrågor i lokala projekt"

HaV-undersökning visar:

I våras delade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut 2,5 miljoner kronor till tio projekt inom marin pedagogik. Pengarna ingick i en särskild satsning från regeringen för att öka människors medvetenhet om våra hav.

Nu föreslår HaV att regeringen följer upp 2018 års initiativ och tillskjuter extra medel till stöd för lokala aktörer även för kommande tre år.

I regleringsbrevet för 2018 fick HaV ett regeringsuppdrag att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. Tre miljoner kronor avsattes för uppdraget under 2018.

- Marin pedagogik handlar om förståelse för haven, människans påverkan av havsmiljön och hur vi människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön, säger Monica Forsell, kommunikationschef på HaV.

Enkät och intervjuer

I regeringsuppdraget ingick bland annat att undersöka behovet av stöd i olika former och pedagogiskt material. HaV gav därför Havsmiljöinstitutet, HMI, i uppdrag att genomföra en enkät och intervjuer med ett hundratal aktörer runt om i landet, bland annat kommuner, museum, myndigheter, föreningar, marina centrum och Naturrum. Resultatet av undersökningen presenteras nu till regeringen i rapporten ”Marin pedagogik – inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial, HaV rapport 2018:23”

- Lokalt arbete med marin pedagogik finansieras till stor del av kommunala medel och i huvudsak vänder det sig till barn och ungdomar. En grov uppskattning tyder på att 55-60 000 barn, ungdomar och vuxna varje år deltar i lokala marinpedagogiska aktiviteter, säger Monica Forsell.

- Det finns ett stort engagemang och många eldsjälar lokalt för marin pedagogik och hållbar utveckling inom havs och vattenfrågor, men spridningen över landet är ojämn, med en tyngdpunkt på kustkommuner.

Undersökningen visar att även ekonomiskt sett mindre satsningar kan bidra till utveckling och stimulans för att bibehålla det lokala arbetet med marin pedagogik.

De lokala aktörerna lyfter också fram behovet av både långsiktigt finansiellt stöd och ett behov av att dela erfarenheter och material genom nätverk. De efterfrågar även tillgång till både fysiskt och digitalt kunskapsmaterial.

Viktig fråga för skolorna

HaV föreslår därför att regeringen följer upp 2018 års initiativ med mellan tre och fem miljoner kronor under en treårsperiod för mer långsiktiga utvecklingsprojekt. En del av medlen bör avsättas för att stimulera utbyte av erfarenheter och spridning av kunskapsmaterial. HaV kommer också att stimulera arbete med marin pedagogik genom ökade krav på till exempel LOVA-projekt att information om deras arbete ska riktas till målgruppen barn och ungdomar.

Om regeringen vill att så många barn och ungdomar som möjligt ska nås av marin pedagogik och omfattas av ”havsmedvetenhet” (ocean literacy) behöver man undersöka möjligheten att tydligare lyfta frågan inom ramen för skolornas arbete med hållbarhet, menar HaV.  

Här kan du läsa HaV:s rapport ”Marin pedagogik – inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial, HaV rapport 2018:23”

Här kan du läsa mer om de tio projekt kring marin pedagogik som fick ta del av regeringens satsning för 2018

Läs mer om marin pedagogik

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kontaktperson: Monica Forsell, kommunikationschef, tfn 010-6986004, mobil 076-5386204, e-post monica.forsell@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Keith Morris/Alamy

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information