Pressmeddelande 2018-01-31 08:00:00

Fyra nya rapporter om Östersjön: "Viktig forskning för att bättre bedöma hur havsmiljön mår"

Fyra nya rapporter om Östersjön:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram fyra rapporter som handlar om indikatorer som kan användas i arbetet med att bedöma hur Östersjön mår.

Rapporterna ingår i forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som pågått mellan 2014 och 2016.

- Forskare har bland annat undersökt kustfisk som kan ge en indikation av miljötillstånd längs svenska Östersjökusten, vad som bör mätas för att identifiera hur främmande arter påverkar havet. De har även undersökt utvecklingen av födovävar samt hur djurplankton kan fungera som indikatorer för statusklassning av Östersjöns havsmiljö, säger Norbert Häubner, utredare på havs- och vattenmiljöenheten.

Forskningssatsningen ska bidra till Havsmiljödirektivets mål, det vill säga att god miljöstatus ska uppnås eller upprätthållas i den marina miljön senast år 2020. Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon (EEZ). Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att detta genomförs. Bland annat genom att ta fram olika egenskaper, så kallade indikatorer, för att bedöma miljötillståndet. Indikatorer kan avse siktdjup, späcktjockleken hos sälar, koncentration av kväve och fosfor eller antal olagliga utsläpp av olja.

Forskningsresultaten har redan kommit till användning inom den regionala havskonventionen Helcom (Helsingforskonventionen) och Sveriges rapportering om tillstånd i svenska havsområden enligt havsmiljödirektivet.

- Det här är viktig forskning för att bättre kunna bedöma hur havsmiljön mår. Tack vare forskningssatsningen har vi kunnat ta fram fungerande indikatorer för djurplankton och kustfisk. Vi kommer nu att arbeta vidare med att utveckla fler indikatorer för att kunna bedöma tillståndet i havsmiljön, exempelvis för marina födovävar, främmande arter samt havsbottens integritet, säger Norbert Häubner. 

Totalt omfattar forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” åtta miljoner kronor som fördelades på de fyra projekt som beskrivs i rapporterna .

Följande rapporter har publicerats inom forskningssatsningen:

Statusklassning inom MSFD i Östersjön

MSDF står för Marine Strategy Framework Directive (Havsmiljödirektivet) och innebär en bedömning av övergripande ekologisk status för Östersjön. Bedömningen har en skala som går från dålig, otillfredsställande, måttlig, god och vidare till hög.

Rapporten beskriver hur förekomsten av fiskar som abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, och för att övervaka dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Förvaltning av de okända och ohanterliga

Den här rapporten bidrar till utveckling av indikatorer som kan beskriva förekomsten av främmande arter i den marina miljön. Antalet främmande arter i havet väntas öka på grund av globaliseringen. Bedömningen utgår från om arten är ny i våra vatten och vilken eventuell skada den kan utgöra.

Ekosystembaserad utveckling och testning av indikatorer för pelagiska födovävar

Havets näringsvävar ger viktig information om hälsotillståndet i den marina miljön. Forskningsprojektet har utvecklat modeller för att beskriva vad förändringar på olika nivåer i näringsvävar kan innebära för det ekologiska tillståndet i havet.

Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön

Antalet plankton i havet och dess storlek kan visa hälsotillståndet för den fria vattenmassan i havet. I rapporten presenteras en indikator som ger en sammanvägd status för djurplanktonsamhällen i Östersjön.

Läs mer om forskningsprojekt för havsmiljön

Läs mer om Havsmiljödirektivet och god miljöstatus i havsmiljön

Läs mer om forskningssatsningen God ekologisk status i Sveriges marina vatten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Norbert Häubner, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-6986063, mobil 076-5386063, e-post: norbert.haubner@havochvatten.se, Pia Norling, utredare, enheten för forskning och miljömål, tfn010-698 60 97, Mobil: 076-538 60 97 , E-post: pia.norling@havochvatten.se

Relaterad information