Pressmeddelande 2017-10-17 12:53:00

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

I dag, 18 oktober, samlas deltagare i EU-projektet Water Co-Governance, WaterCoG, i Varberg för ett tre dagars möte. Projektet ska stärka arbetet och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltningen.

- WaterCoG arbetar för lokalt deltagande i vattenråden som har en viktig roll att spela i svensk vattenförvaltning. Vattenråden är en mötesplats för myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänhet i sitt vattenavrinningsområde. Deras kunskap och engagemang är en viktig del i genomförandet av EU:s vattendirektiv i Sverige, säger Ylva Engwall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten som är värd för årets WaterCoG-möte.

WaterCoG är ett projekt inom EU-programmet Interreg med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med. Från Sverige deltar vattenråden från Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns avrinningsområde, tillsammans med HaV och Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Övriga deltagande länder är Tyskland, Danmark, Storbritannien och Holland. Där finns motsvarande myndigheter och vattenorganisationer som jobbar med liknande frågor. Deltagarna i projektet utforskar vad som behövs för ökat deltagande och genomförande i vattenförvaltningen på lokal nivå.

- Om nationella mål ska uppfattas som relevanta på lokal nivå och leda till ett lokalt åtgärdsarbete, behöver lokala aktörer involveras i översättningar och konkretiseringar av målen. Det övergripande målet är att stärka samarbetet mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom vattenförvaltningen, så att EU:s vattendirektiv kan genomföras på ett bra sätt i medlemsländerna, säger Ylva Engwall.

Krav på samarbete
En del av HaV:s arbete är att ge vägledning i vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen innefattar vattenkvalitet, vattenkvantitet och biologi. HaV är också en åtgärdsmyndighet för olika ansvarsområden som till exempel enskilda avlopp och farliga ämnen i vatten.

- Det finns ett krav på att samarbeta lokalt i vattenförvaltningen. HaV arbetar nationellt och har inte någon samordnande roll regionalt. Men för att lyckas med våra uppdrag inom vattenförvaltning, havsförvaltning och fysisk planering till havs, är deltagande på regional och lokal nivå avgörande. Vi uppmuntrar därför till samarbete kring vattenmiljöfrågor, särskilt avrinningsområdesvis. Därför är projektet så värdefullt för oss, säger Ylva Engwall.

Projektmöte i Varberg
Under tre dagar, 18 - 20 oktober, kommer alla projektdeltagare till Varberg för att prata om vattenförvaltning. Det kommer bland annat företrädare från lokala vattenråd och presenterar för de andra deltagarna hur de arbetar i vardagen.

- Utbytet med de andra länderna är jätteviktigt. Vi vill byta erfarenheter och lära av varandra. Många länder i EU arbetar med liknande problem som vi gör. I Varberg kommer vi att prata väldigt praktiskt kring vattenarbete. Under torsdagen ska vi ut i naturen på en exkursion för att visa och berätta mer om hur vårt vattenarbete ser ut i Sverige.

- I förlängningen handlar hela Water CoG om att förbättra vattnet och vattenkvaliteten, säger Ylva Engwall. 

WaterCoG-mötet hålls i dag på Hotell Gästis i Varberg och torsdag och fredag i Varbergs Folkets husHär kan du läsa programmet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Ylva Engwall, utredare havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-6986291, mobil

073-0530420, e-post ylva.engwall@havochvatten.se, Pernilla Johansson, kommunikatör, tfn 010-6986285, mobil 072-1413235, e-post pernilla.johansson@havochvatten.se

Relaterad information