Pressmeddelande 2017-06-29 15:09:00

​Ospar fyller 25 år och lanserar ny regional statusbedömning

​Ospar fyller 25 år och lanserar ny regional statusbedömning

För 25:e året har Ospar hållit kommissionsmöte. Under mötet har en ny regional statusbedömning godkänts och lanserats, den så kallade Intermediate Assessment 2017. Ospar beslutade också att nästa statusbedömning, som kommer bli mer omfattande än denna, ska vara klar 2023. Mötet gästades av två ministrar från värdländerna Irland och Storbritannien. Minister Thérèse Coffey från Storbritannien lovade fortsatt samarbete inom Ospar även efter brexit.

Ospar-konventionen samlar 15 länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna) och EU för att för att skydda den marina miljön i Nordost Atlanten. Konventionen bildades 1992 och årets kommissionsmöte var det 25:e i ordningen. Sverige är avtalspart i den regionala havsmiljökonventionen för Nordost Atlanten, Ospar. Våra områden i konventionen utgörs av områdena Skagerrak och Kattegatt som är delar av området Nordsjön.

Ordförande för kommissionsmötet, som hölls i Cork på Irland mellan den 25 och 28 juni, var Laura Píriz från Havs- och vattenmyndigheten. Hon valdes även till ordförande för Ospar fram till nästa möte 2018. Kommissionsmötets viktigaste punkt var att godkänna och lansera Ospars regionalt samordnade statusbedömning kallad Intermediate Assessment 2017 (IA20017).

Sveriges havsmiljöarbete nationellt, inom Ospar och EU bör samordnas för att bli effektivt

EU:s havsmiljödirektiv är viktigt för Sveriges havsmiljöförvaltning. Direktivets syfte är att alla EU:s havsområden ska uppnå god miljöstatus (GES) senast 2020. Direktivet efterlyser regional samstämmighet mellan länder. Vi ska ha jämförbara metoder och indikatorer för bedömning av såväl mänskliga aktiviteter som havsmiljöns status. Detta ska de regionala havsmiljökonventionerna hjälpa till med.

Havsmiljödirektivet omfattar hela området i den ekonomiska zonen och överlappar med EU:s ramdirektiv för vatten i kustzonen. Havsmiljödirektivet utgår från elva temaområden, så kallade deskriptioner, med tillhörande kriterier som beskriver vad som ska bedömas och vad som därmed ska övervakas.

Ospars statusbedömning IA 2017 har engagerat många experter och myndigheter i Sverige och andra länder för att bedöma belastningar, marina arter och habitat, marint skräp och miljögifter i Nordostatlanten. Bedömningen kommer att användas av EU-länderna för framtida rapportering inom ramen för havsmiljödirektivet. Även Öresund norr om Öresundsbron ingår i EU:s område för Nordostatlanten och miljöstatusen där har för första gången bedömts för ett antal indikatorer inom Ospars arbete med IA 2017.

Ospar starkt trots brexit

Under mötet deltog två ministrar – Damien English, Irlands biträdande minister för bostadsfrågor och stadsförnyelse, och Thérèse Coffey, biträdande miljöminister från Storbritannien. Thérèse Coffey poängterade att brexit inte kommer att förändra Storbritanniens engagemang eller samarbetet kring den marina miljön.

– Trots att vi lämnar EU kommer vi att fortsätta engagera oss i samarbeten med våra grannar om skydd av den marina miljön. Vi kommer inte att äventyra det viktiga vetenskapliga och politiska samarbetet som har upprättats mellan Storbritannien, Irland och de nationer som representeras här idag. Vi kommer fortsätta att vara aktiva i arbetet med Ospar, säger Thérèse Coffey.

Genom Ospar kan Storbritannien och EU fortsätta sitt samarbete även efter brexit. Bland annat arbetar man inom Ospar med att ta fram regionalt nätverk av skyddade områden, regional aktionsplan för att minska marint skräp, minska övergödningen och samordnad bedömning av god miljöstatus i Nordostatlanten. Sverige bidrar med både experter till arbetsgrupper och data från delar av Nordsjön, samt delvis också i delar av Arktis.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten.

Kontaktperson: Laura Píriz, OSPAR HoD / HELCOM Samordnare, tlf: 01016986248, e-post: laura.piriz@havochvatten.se

Relaterad information