Pressmeddelande 2016-09-14 12:51:00

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Nya regler för spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat.

Skälet är att förslaget till föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, först ska prövas av EU-kommissionen.

- Det är olyckligt att tidplanen nu förskjuts men vi bedömer att det är nödvändigt, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

EU har genom bestämmelser om spårbarhet och märkning i den så kallade kontrollförordningen och den så kallade genomförandeförordningen infört krav för fiskeri- och vattenbruksprodukter utöver de krav som idag redan finns för livsmedel generellt. I princip omfattas alla produkter som fångats eller odlats i havet inom EU och som kan användas som livsmedel.

I juli 2016 skickade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett förslag till föreskrifter om spårbarhet på remiss till flera instanser. Föreskrifterna handlar mycket om krav på att använda ett IT-system för att lämna spårbarhetsuppgifter samt att märka sina produkter.

- Kommerskollegium gör i sitt yttrande bedömningen att förslaget omfattas av de krav som ställs på tekniska bestämmelser enligt det så kallade anmälningsdirektivet inom EU, säger Åsa Häggström, verksjurist på HaV.

- Vi har i vår tidigare utredning gjort en annan bedömning, inom ramen för det tolkningsutrymme som finns. För att inte riskera att föreskrifterna i ett senare skede ogiltigförklaras så väljer vi nu med hänsyn till Kommerskollegiums yttrande att anmäla förslaget till EU-kommissionen, fortsätter hon.

Skälet till anmälningsplikten är att skapa transparens mellan medlemsstaterna och undvika onödiga handelshinder. Anmälan lämnas till Kom­mers­­kolle­gium som är den myndighet i Sverige som sedan lämnar anmälan vidare till EU-kommissionen. Därefter börjar en tre månaders granskning under vilken kommissionen konsulterar övriga medlemsländer om förslaget. Först efter denna period kan föreskrifterna träda i kraft i Sverige.

Enligt HaV:s ursprungliga tidplan så skulle de cirka 300 företagen som omfattas av kraven börja använda systemet senast den 1 januari 2017. De skulle ha ansökt om att vara registrerade senast den 31 oktober 2016.

- Vi räknar med att ha ett slutligt förslag till föreskrift klart och anmälan skickad till EU inom någon vecka, säger Anders Bogelius.

- Senareläggningen medför att införandet av spårbarhet i Sverige förskjuts med drygt tre månader. Sista datum för ansökan om registrering ändras därför preliminärt till 1 mars 2017, och tid­punkten för när rapporteringen ska börja blir preliminärt 1 maj 2017, säger Anders Bogelius.

Läs mer om spårbarhet av fiskeriprodukter på HaV:s hemsida

Länk till anmälningsdirektivet

Länk till förordningen (1994:2029) om tekniska regler

Länk till remissförslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare, avdelningen för fiskförvaltning, tfn010-698 61 44, mobil 070-601 32 41, e-post anders.bogelius@havochvatten.se

Åsa Häggström, verksjurist, tfn 010-698 63 47, e-post asa.haggstrom@havochvatten.se

Elisabet Thompson, enhetschef, tfn 010-698 62 58, e-post elisabet.thompson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Fotograf: Kasper Holgers/Havs- och vattenmyndigheten

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information