Pressmeddelande 2014-10-14 16:53:00

Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön

Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön

Vid rådsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent. Däremot ökas kvoten för Östersjöns samtliga sillbestånd.

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått ifrån biologisk rådgivning från det internationella havsforskningsinstitutet, ICES, och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter. Förslaget från ICES och kommissionen har även behandlats i Baltfish, det regionala samarbetsorganet mellan Östersjöstaterna.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent för 2015. För Östersjöns samtliga sillbestånd beslutades istället om ökning av kvoten. För skarpsill sänks kvoten med 11 procent och laxkvoten sänks med 10 procent.

-  Beslutet om kvot för det västra beståndet av sill följer ICES rådgivning. I övriga fall har man frångått den biologiska rådgivningen, exempelvis när det gäller torskbeståndet i östra Östersjön, säger Johan Stål, utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

För sill i Bottenhavet och den centrala sillen väljer ministerrådet att sätta kvoten lägre än vad ICES föreslår. Anledningen är att man vill minimera för stora svängningar av kvoten mellan år. För lax ökas kvoten jämfört med ICES förslag men jämfört med 2014 minskar laxkvoten med tio procent. .

-  Vad gäller skarpsillen valde ministerrådet i år att följa den rådgivning från ICES som tar hänsyn till hur olika arter interagerar i ekosystemet. så kallad flerartsförvaltning. Minskade uttag av exempelvis torsk kan i denna modell tillåta högre uttag av skarpsill än om man bedömer varje bestånd för sig. Detta förutsätter dock att även andra arter förvaltas enligt denna modell, vilket de ännu inte gör,  säger Johan Stål.

För torsken i det östra beståndet har ICES i år inte kunnat ge ett förslag på kvot som är baserad på en så kallat analytisk bedömning utan gav därförför ett råd enligt försiktighetsansatsen, baserat på förra årets fångst minus 20 procent. Denna sänkning ansåg medlemsländerna vara alltför kraftig och den blev istället 22 procent.

-  Det östra torskbeståndet anses generellt vara i dålig kondition och forskarna har bland annat haft svårt att åldersbestämma fisken, säger Johan Stål.

För torsken i det västra beståndet ansåg ICES inte att förvaltningsplanen för torsk i Östersjön varit tillräcklig för att sänka fisketrycket och gav därför ett råd i linje med MSY-målet (maximal hållbar avkastning) som innebar en sänkning av kvoten med 48 procent. Detta ansåg medlemsländerna vara en för stor sänkning och istället blev sänkningen 6,5 procent.

Ministerrådets beslut innebär också en oförändrad nivå på fiskeansträngningen som anger antal dygn till havs för torskfisket, det vill säga 147 dagar för beståndet i västra Östersjön och 146 dagar för östra beståndet. De nya kvoterna gäller från och med 2015.

Här kan du se tabell för samtliga kvoter för 2015 som är av betydelse för Sverige yrkesfiske

Länk till ministerrådets hemsida

Länk till regeringens pressmeddelande

Här kan du läsa mer om arbetet med kvoter (Totala tillåtna fångstmängden, TAC)

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Johan Stål, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 63 89, mobil 076-538 60 89,e-post johan.stal@havochvatten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information