Pressmeddelande 2014-07-04 10:21:12

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Idag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen.

Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Arbetet med rapporten har pågått sedan september 2013 och har bland annat handlat om att ta fram metoder och indikatorer för att beskriva miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” samt för energisystemvärdena i olika avrinningsområden i Sverige. Därefter har en avvägning mellan dessa intressen gjorts.

 – Rapporten och strategin är tänkt som ett stöd för alla berörda vid prioriteringar av åtgärder i vattenkraften. Den ska inte ses som en vägledning om exakt vad som ska eller bör göras i varje enskilt vattenkraftverk, utan det är en övergripande, nationell vägledning, säger Johan Kling på Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har haft hjälp av en referensgrupp med personer från Svenska kraftnät, kraftindustrin, miljöorganisationer, Elforsk, Artdatabanken, Länsstyrelser och vattenmyndigheter. Den strategi som tagits fram anger både hur mycket av den totala produktionen som kan tas i anspråk innan man får en väsentlig påverkan på energisystemet, men också förslag till strategier för olika grupper av avrinningsområden.

 – Strategin syftar till att rätt åtgärd ska kunna genomföras i rätt älv. Utgångspunkten bör vara att sträva efter att största möjliga nytta ska uppnås oavsett om det är ökad miljöhänsyn eller energiintresse, med minsta möjliga påverkan på motstående intresse, säger Katarina Jacobson  på Energimyndigheten.

Strategin leder till bra miljöstatus

Sverige har cirka 2100 vattenkraftverk varav 208 verk har en installerad effekt på över 10 MW. Dessa vattenkraftverk står för 94 procent av normalårsproduktionen och för nästan 100 procent av reglerfunktionen. Enligt myndigheternas beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser. Priset för hela branschen beräknas till en halv miljard kronor årligen och sammantaget en minskad elproduktion på 1,5 terawattimmar (TWh), det vill säga 2,3 procent av den nuvarande vattenkraftsproduktionen.

Energimyndigheten har även tagit fram en underlagsrapport som beskriver vattenkraftens roll i elsystemet.

 – Att vattenkraften har en central roll i det svenska energisystemet är de flesta överens om. I rapporten om vad som avgör ett vattenkraftverks roll i elsystemet bryter vi ned och förklarar just vad detta värde består av. Detta är viktigt, inte minst för att kunna göra korrekta avvägningar mellan energivärde och andra intressen, till exempel vid prövningar enligt miljöbalken, säger Ingela Lindqvist på Energimyndigheten.  

Prioritering en förutsättning

Myndigheterna bedömer att Sverige kan nå miljömål inom både förnybar energi, klimat och biologisk mångfald genom att följa strategin. Men det kan inte ske samtidigt i alla vattenförekomster utan det förutsätter en prioritering mellan och inom Sveriges avrinningsområden. Strategin pekar ut inriktningen på de insatser som krävs för att nå målen, var de behöver sättas in och till vilken kostnad.

- Vattenkraften är en av de verksamheter som påverkar vattendragen mest negativt. Vår förhoppning är att detta kan påskynda arbetet med miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften så att Sverige kan nå miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag, säger Johan Kling.

Här kan du läsa rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för en hållbar vattenkraft

Här kan läsa mer om Energimyndighetens arbete för en hållbar vattenkraft

För mer information kontakta:

Johan Kling, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 66 97, mobil 076-538 61 97, johan.kling@havochvatten.se

Katarina Jacobson, utredare, Energimyndigheten, tfn  016-544 21 67, e-post katarina.jacobson@energimyndigheten.se

Ingela Lindqvist, utredare,  Energimyndigheten, tfn 016 542 06 02, e-post ingela.lindqvist@energimyndigheten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Foto: Johan Kling

Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.


Relaterad information