Hitta på sidan

Risker med främmande arter

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Men det finns kända risker. Främmande arter kan på olika sätt skada den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi.

Sverige är med sitt nordliga läge relativt förskonat från främmande arter. Klimatförändringar som leder till att det blir varmare kommer med stor sannolikhet innebära att även Sverige drabbas i större utsträckning.

Vissa vattenområden anses vara mer mottagliga för främmande arter än andra. Det gäller exempelvis Östersjön som är ett ungt hav med relativt få arter att konkurrera med. Av samma anledning anses miljöer som är störda mer mottagliga. Men även miljöer med en hög biologisk diversitet kan hysa främmande arter. Troligen eftersom de har god tillgång på föda och miljöer att etablera sig i.

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art introduceras. För att skydda miljön från oväntad negativ påverkan av främmande arter behöver vi analysera vilka effekter de kan väntas få. En riskanalys bygger på bästa tillgängliga kunskap om artens egenskaper, hur den introduceras och dess möjlighet att etablera sig. En riskanalys är ett beslutsunderlag för en myndighet.

Hot mot den biologiska mångfalden

Främmande arter betraktas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Främmande arter kan slå ut eller tränga undan naturligt förekommande, inhemska arter och påverka balansen i hela ekosystem. Det kan ske på flera olika sätt.

Den främmande arten kan genom konkurrens om föda och utrymme, eller predation förändra livsvillkoren för inhemska arter. En del arter kan gynnas medan andra missgynnas av den främmande artens närvaro. En introducerad art kan till exempel äta djurplankton till en omfattning som gör att växtplankton kan växa till okontrollerat.

Främmande arter kan även bilda hybrider med inhemska arter. Det kan leda till förlust av genetisk variation och till att arter inte behåller samma förmåga till anpassning till miljön de lever i. Främmande arter kan också sprida smitta och parasiter som kan vara skadliga eller dödligt farliga för inhemska arter.

Hot mot människors hälsa

Spridningen av främmande arter kan orsaka hälsoproblem för människor. Det handlar då om sjukdomsframkallande mikroorganismer som bakterier och virus, och giftbildande växtplankton. Dessa kan till exempel spridas med fartygens barlastvatten.

I många internationella hamnar är vattnet kraftigt förorenat av avloppsvatten från samhällen och avrinning från jordbruksmark. När fartyg pumpar in tusentals ton av det vattnet, är det också stora mängder mikroorganismer som följer med.

Även om sjukdomsspridning via förorenat barlastvatten ännu inte orsakat problem i vår del av världen, måste problemet tas på allvar globalt. Enligt FN-programmet GloBallast (Global Ballast Water Management Programme) är barlastvatten en potentiell spridare av sjukdomar över hela världen.

Hot mot människors ekonomi

Främmande arter kan orsaka ekonomiska skador på flera olika sätt, både för samhället och för enskilda privatpersoner. Kommersiellt viktiga arter kan trängas ut och kanske försvinna helt. Även odlingar av fisk och skaldjur kan skadas av parasiter och av giftiga alger som till exempel dinoflagellaten Alexandrium minutumPDF. När den blommar blir musslor oätliga och får inte säljas för konsumtion.

Turism och friluftsliv kan försämras eller förstöras av främmande arter som till exempel sjögull. Massiva bestånd av vattenväxten kan ödelägga badstränder och fiskevatten. Tekniska konstruktioner som kylsystem till kraftverk och industrier, slussar och bevattningsanläggningar kan sluta fungera på grund av massförekomst av främmande arter som till exempel vandrarmusslan. Kostnader att åtgärda och sanera kan bli betydande.

Inte enbart risker och hot

Främmande arter är inte alltid och enbart något negativt. De kan även vara en resurs. Japanska jätteostron är exempel på en invasiv främmande art på svenska västkusten som även kan vara till gagn för människor.

Främmande arter kan även bli ny föda för inhemska arter eller tillföra en ny funktion till den miljö de etablerar sig i. Då blir de vad som kallas för ekosystemingenjörer. Ett exempel är sargassosnärja som kan finnas på kala slambottnar. Där blir den trassliga algen ett välkommet skydd för små kräftdjur, snäckor, strandkrabbor och mindre fiskar.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion