Skydd av sjöar och vattendrag

Hitta på sidan

Den nationella strategin för skydd och bevarande av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer utgör det nationella åtgärdsprogrammet för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag.

Underlag för genomförande av strategin är de nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöerna (utpekade för sina höga naturvärden, fisk/fiskevärden respektive kulturmiljövärden) i databasen värdefulla vatten.

Vad gör HaV?

I november 2017 redovisade vi ett regeringsuppdrag om skydd av nationellt värdefulla sjöar och vattendrag. Syftet var att ta fram kunskapsunderlag som vi ska använda till att revidera av den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Under 2022 lanserade vi en ny strategi för limniskt områdesskydd, Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden (rapport 2021:21) tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Även länsstyrelserna och Artdatabanken har medverkat i framtagandet av den myndighetsgemensamma strategin.

Strategin gäller fram till 2030 och syftar till att sjö- och vattenmiljöer med höga natur- och kulturvärden ska få ett bättre skydd och bevaras för framtida generationer i enlighet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer här: Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden.

Publicerad: 2017-03-01
Uppdaterad: 2018-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion