Skydd av sjöar och vattendrag

Hitta på sidan

Den nationella strategin för skydd och bevarande av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer utgör det nationella åtgärdsprogrammet för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag.

Underlag för genomförande av strategin är de nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöerna (utpekade för sina höga naturvärden, fisk/fiskevärden respektive kulturmiljövärden) i databasen värdefulla vatten.

Vad gör HaV?

I november 2017 redovisade vi ett regeringsuppdrag om skydd av nationellt värdefulla sjöar och vattendrag. Syftet var att ta fram kunskapsunderlag som vi ska använda till att revidera av den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Under 2019 arbetade vi vidare med revideringen av strategin. Arbetet genomfördes i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna (naturvård, fisk/fiskevård samt kulturmiljövård).

Publicerad: 2017-03-01
Uppdaterad: 2018-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion