Tillstånd

Hitta på sidan

För att få lov att bygga vindkraftverk krävs tillstånd. Vilka typer av tillstånd beror bland annat på anläggningens placering och storlek.

Vindkraftverk till havs.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt.

Tillstånd

För att bygga vindkraftverk i vattenområden inom sjöterritorietsgräns i havet krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen. För att bygga vindkraftverk ute till havs i Sveriges ekonomiska zon krävs regeringens tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Prövning

Oavsett vem som prövar tillåtligheten av vindparken, och enligt vilken lagstiftning, sker det en prövning av vindkraftsverksamheten mot de grundläggande bestämmelserna i miljöbalken, främst 2, 3,4 och 5 kap. miljöbalken.

Här kan du läsa mer om hur miljöprövningen generellt går till.

Det är sökanden som ska visa att miljöbalkens krav efterlevs. Vid etablering av havsbaserad vindkraft krävs alltid att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB tas fram inför ansökningsprocessen. Den ska visa både hur en vindkraftsetablering kan påverka miljön och att tillräckligt med kunskap har tagits fram för att kunna göra en sådan bedömning. Det är utifrån miljökonsekvensbeskrivningen som den beslutande prövningsmyndigheten gör en bedömning av verksamhetens miljömässiga risker.

Det är i den individuella prövningen lokaliseringen sker men havsplaner och översiktsplaner kan också spela en viss roll och ge vägledning om var det är önskvärt/lämpligt att lokalisera vindkraft. De planerna är dock inte juridiskt bindande i den individuella prövningen. Havsplanerna visar även andra överlappande eller närliggande intressen och i förekommande fall vilka intressen som enligt havsplanerna ska ha företräde.

Energimyndighetens hemsida finns mer information om tillståndsprocessen för vindkraft.

I Vindvals rapport Rättsliga förutsättning för havsbaserad vindkraft redogörs det för de lagar och regler som aktualiseras vid en tillståndsprövning av en havsbaserad vindkraftpark.

Publicerad: 2022-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion