Natura 2000

Hitta på sidan

I miljökonsekvensbeskrivningen för ett Natura 2000-område behöver det tydligt framgå hur arter och livsmiljöer skulle kunna påverkas om en vindpark byggs i närheten.

Vindkraftverk till havs.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt.

Syftet med Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med Natura 2000 är enligt EU kommissionen att säkerställa den långsiktiga överlevnaden av Europas mest värdefulla och hotade arter och naturtyper. En havsbaserad vindkraftparks närhet till Natura 2000-områden kan på ett avgörande sätt påverka huruvida en vindpark kan byggas eller inte. Därför behöver det tydligt framgå i miljökonsekvensbeskrivningen hur typiska arter och livsmiljöer inom ett Natura 2000-område skulle kunna påverkas om en vindpark anläggs i dess närhet.

För verksamheter eller åtgärder som ska prövas för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) ska en specifik miljöbedömning göras.

På Naturvårdsverkets hemsida finns vägledning om Natura 2000-tillståndsprövning och om specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder (naturvardsverket.se).

Se även Naturvårdsverkets rapport Möjligheter till Vindkraftsetablering i Natura 2000-områden (naturvardsverket.se) som togs fram i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

Artskydd

Även artskyddet är en fråga av betydelse vid etablering av havsbaserad vindkraft. Artskyddet regleras i art­ och habitatdirektivet och fågeldirektivet och implementerats i svensk rätt i artskyddsförordningen (2007:845) samt i miljöbalken och områdesskyddsförordningen (1998:1252). Om det finns en skyddsvärd art, eller för arten viktig livsmiljö, inom ett tilltänkt vindparksområde, ska verksamhetsutövaren undersöka dess förekomst och föreslå skyddsåtgärder. Detta för att undvika att verksamheten påverkar arten på ett sätt som är förbjudet enligt artskyddsförordningen.

Arter och livsmiljöer kan påverkas olika under vindparkens olika faser:

  1. anläggningsfas,
  2. driftsfas
  3. avvecklingsfas.

Under anläggningsfasen kan faktorer som påverkar det marina livet exempelvis vara en ökning av undervattensljud, grumling och frigörande av sediment. Under driftsfasen kan det handla om barriäreffekter eller undanträngning av exempelvis marina däggdjur eller reveffekter (nya habitat) för marina organismer. Avvecklingsfasen innebär att vindkraftverken nedmonteras vilket har en jämförelsevis begränsad miljöpåverkan.

Brittiska riktlinjer för anläggningsarbeten och skydd av tumlare tar upp hur hanteringen av bullerstörningar inom särskilt skyddade områden för tumlare ska hanteras så att störningen inte medför att tumlarna flyr från området samt får tillräcklig tillgång till sin livsmiljö inom området.

Publicerad: 2022-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion