Skyddsåtgärder

Hitta på sidan

Vid byggnationen av havsbaserad vindkraft beslutas det ofta en rad skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behöver vidtas för att begränsa påverkan.

Vindkraftverk till havs.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt.

Risker med anläggningsfas

De främsta riskerna för fisk och marina däggdjur i samband med anläggningsfasen är ökade ljudnivåer, och påverkan på bottenmiljöer till följd av bottenarbeten som leder till direkt påverkan (fysisk förlust) och indirekt påverkan från sedimentspridning.

Skyddsåtgärder

Det finns ett antal olika skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan vidtas för att minska riskerna för negativ påverkan på havsmiljön. För att undvika känsliga tidsperioder då fisklek sker eller under tumlarens parnings- och kalvningsperiod kan arbetena anpassas i tid. Tider då vissa arbeten ska utföras kan regleras i villkor för tillståndet.

Vidare kan miljöpåverkan minskas genom att välja lämplig lokalisering som tar hänsyn till miljöns känslighet, metodval för anläggningsarbeten och typ av fundament. Utöver detta kan särskilda skyddsåtgärder behövas. Särskilt viktigt är att använda skyddsåtgärder som minskar spridningen av intensivt undervattensbuller under anläggningsfasen, i de fall fundament ska pålas ner. För att minska påverkan på djur från buller finns olika tekniker för att dämpa ljudspridningen. Det kan handla om en kombination av olika system som begränsar ljudvågorna att sprida sig, så som bubbelgardiner eller så kallad hydro sound damper (HSD). Utöver fysiska dämpningsanordningar bör pålningen startas upp på ett sätt som innebär att ljudnivåerna långsamt och successivt ökar, så kallad ramp-up. Detta ger djur möjlighet att förflytta sig från området innan pålning uppnår fyll styrka. För att förhindra att djur befinner sig inom ett påverkansområde innan pålningen påbörjas kan också olika skrämseltekniker användas. Att skrämma bort djur måste dock ske på ett skonsamt sätt så att djur inte störs onödigt mycket. Det är viktigt att välja teknik utifrån kunskap om vilka arter som ska skyddas.

Läs mer om ljuddämpningsmetoder vid pålning.

För exempel på hur ett tillstånd kan se ut och villkor som kan föreskrivas, se regeringsbeslutet för Kriegers Flak från 2022 Pdf, 11.1 MB..

Publicerad: 2022-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion