LOVA

Hitta på sidan

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. I år har 219 miljoner kronor fördelats ut till länen.

Detta genomfördes med LOVA bidrag 2020

Av nästan 237 miljoner kronor som fördelades ut till länsstyrelserna startade 362 nya LOVA- projekt vilket är betydligt fler nya projekt än tidigare år.

Åtgärder har genomförts med nya arbetssätt exempelvis genom stödfunktioner med åtgärdssamordnare eller med nya metoder för prioritering av åtgärder. Majoriteten av projekten var fysiska åtgärder i vattenmiljön. Resterande projekt tog fram planer eller spred information för att öka kunskapen av åtgärder eller följa upp eller utvärdera dem. Flest åtgärder genomfördes med syfte att bidra till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

De projekt som avslutades under året kunde bland annat redovisa:

  • 973 hektar mark har strukturkalkats
  • 300 meter tvåstegsdiken har anlagts
  • 3400 kilo fosfor har reducerats eller fastlagts genom aluminiumfällning och fosforfastläggning
  • 4,5 ton fisk har fiskats upp ur övergödda sjöar
  • 21 tvåtaktsmotorer har skrotats
  • 69 båtar har sanerats från biocidfärger
  • restaurering eller biotopvård i vattendrag för att rädda hotade arter såsom gölgroda, kransalger och stor vattensalamander

Hela rapporten om förra årets verksamhet finns att läsa här.

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort.

LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus. 

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt samt till kommunikation och administration.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för att söka bidrag och få råd och tips om ansökan.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs 

Gör så här:

  • Klicka på länken
  • Sök på län och sedan LOVA
  • Där hittar du all information du behöver om att söka bidrag.

Blanketter för rapportering

Nedan hittar du blanketter för rapportering, välj den åtgärdsinriktning som passar ditt projekt. Ifylld blankett skickar du till din länsstyrelse.

Övergödning

Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

Gröna alger täcker vattenytan.

Fritidsbåtar

Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.

Båtskrov.

Förlorade fiskeredskap

Omhändertagande av förlorade
fiskeredskap (spökgarn).

Fiskegarn.

Andra åtgärder i vatten

Åtgärder som enligt vatten­förvaltnings­förordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljö­förordningen.

Brusning på vattenyta.

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen

Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Pdf, 175.3 kB.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

LOVA. Logotyp.

Goda exempel

Olika typer av projekt som syftar till att arbeta mot internbelastning genomförs runt om i landet. Ett exempel är projektet ”Fosforfastläggning i Växjösjön”. Syftet är att Växjösjön i Kronobergs län ska få en mer naturlig karaktär med mindre övergödande ämnen. Ambitionen är att fastlägga ca 3 ton mobilt fosfor genom att tillsätta ca 30 ton polyaluminiumklorid i sjön. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på 50 Kg/år (recipient) och 42,5 Kg fosfor/år (havet).

Ett annat exempel är projektet ”Reduktionsfiske Sövdesjön”. Kävlingeåns vattenråd i Skåne län ska ta upp mer än 200 kg per hektar vitfisk inom två år. Detta ger en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bidrar till att komma tillrätta med övergödningseffekterna. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på totalt 657 kg /år och 381 kg fosfor förväntas bortföras via fisken genom denna åtgärd.

I projektet ”Förlorade fiskeredskap 2019” bedrevs kartering av spökgarn genom draggning med trollhoppa (liknar ett ankare med spetsar) och filmning med dropvideo. Resultatet visar att trollhoppa resulterade i flest funna spökredskap men i likhet med videokarteringarna krävdes stora arbetsinsatser per bärgad tina. För ett effektivt sökarbete med små negativa bieffekter behöver sökinsatser i kommande projekt riktas in väldigt specifikt. En stor del av de tinor som förloras har fastnat i bergskanter som tinorna dragits in mot av fiskarna. Det är rimligt att anta att antalet förlorade redskap står i proportion till mängden lagda redskap menar projektrapporten.

Fler goda exempel finns i vår projektkatalog.

Publicerad: 2015-10-01
Uppdaterad: 2021-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion