LOVA

Hitta på sidan

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. I år har 219 miljoner kronor fördelats ut till länen.

Detta genomfördes med LOVA bidrag 2020

Av nästan 237 miljoner kronor som fördelades ut till länsstyrelserna startade 362 nya LOVA- projekt vilket är betydligt fler nya projekt än tidigare år.

Åtgärder har genomförts med nya arbetssätt exempelvis genom stödfunktioner med åtgärdssamordnare eller med nya metoder för prioritering av åtgärder. Majoriteten av projekten var fysiska åtgärder i vattenmiljön. Resterande projekt tog fram planer eller spred information för att öka kunskapen av åtgärder eller följa upp eller utvärdera dem. Flest åtgärder genomfördes med syfte att bidra till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

De projekt som avslutades under året kunde bland annat redovisa:

 • 973 hektar mark har strukturkalkats
 • 300 meter tvåstegsdiken har anlagts
 • 3400 kilo fosfor har reducerats eller fastlagts genom aluminiumfällning och fosforfastläggning
 • 4,5 ton fisk har fiskats upp ur övergödda sjöar
 • 21 tvåtaktsmotorer har skrotats
 • 69 båtar har sanerats från biocidfärger
 • restaurering eller biotopvård i vattendrag för att rädda hotade arter såsom gölgroda, kransalger och stor vattensalamander

Hela rapporten om förra årets verksamhet finns att läsa här.

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Behovet att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort.

LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Det går att söka, i vissa fall, upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Du kan söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, ta omhand förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus. 

Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt samt till kommunikation och administration.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för att söka bidrag och få råd och tips om ansökan.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs 

Gör så här:

 • Klicka på länken
 • Sök på län och sedan LOVA
 • Där hittar du all information du behöver om att söka bidrag i e-tjänst för ansökan om LOVA-bidrag.

Del- och slutrapportera hos Länsstyrelsen

Tidigare rapporterades alla projekt via blanketter från HaV. Nu ska del- och slutrapportering göras direkt via länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsens hemsida, välj län där projektet genomförs

Gör så här:

 • Klicka på länken
 • Sök på län och sen LOVA
 • Där hittar du all information om hur du delrapporterar i webbformuläret Delrapport av LOVA-bidrag.
 • Där hittar du blanketter för slutrapportering

Stöd för handläggare av LOVA-projekt

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram vägledningen

Vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Pdf, 175.3 kB.

Detta gäller underleverantörer

När underleverantör engageras i projektet (varor/tjänster köps in) måste lagen om offentlig upphandling eller andra nationellt tillämpliga upphandlingsbestämmelser följas.

Länsstyrelsen får avgöra vilka villkor som bör och går att ställa för att genomföra projektet. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten är centrala myndigheter med ansvar för frågor om konkurrens. Vid frågor om upphandling får kommunerna/ideella sammanslutningarna vända sig till sina egna jurister eller till Upphandlingsmyndigheten.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

LOVA. Logotyp.

Goda exempel

Olika typer av projekt som syftar till att arbeta mot internbelastning genomförs runt om i landet. Ett exempel är projektet ”Fosforfastläggning i Växjösjön”. Syftet är att Växjösjön i Kronobergs län ska få en mer naturlig karaktär med mindre övergödande ämnen. Ambitionen är att fastlägga ca 3 ton mobilt fosfor genom att tillsätta ca 30 ton polyaluminiumklorid i sjön. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på 50 Kg/år (recipient) och 42,5 Kg fosfor/år (havet).

Ett annat exempel är projektet ”Reduktionsfiske Sövdesjön”. Kävlingeåns vattenråd i Skåne län ska ta upp mer än 200 kg per hektar vitfisk inom två år. Detta ger en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bidrar till att komma tillrätta med övergödningseffekterna. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status. Detta förväntas ge en reduktion av fosfor på totalt 657 kg /år och 381 kg fosfor förväntas bortföras via fisken genom denna åtgärd.

I projektet ”Förlorade fiskeredskap 2019” bedrevs kartering av spökgarn genom draggning med trollhoppa (liknar ett ankare med spetsar) och filmning med dropvideo. Resultatet visar att trollhoppa resulterade i flest funna spökredskap men i likhet med videokarteringarna krävdes stora arbetsinsatser per bärgad tina. För ett effektivt sökarbete med små negativa bieffekter behöver sökinsatser i kommande projekt riktas in väldigt specifikt. En stor del av de tinor som förloras har fastnat i bergskanter som tinorna dragits in mot av fiskarna. Det är rimligt att anta att antalet förlorade redskap står i proportion till mängden lagda redskap menar projektrapporten.

Fler goda exempel finns i vår projektkatalog.

Publicerad: 2015-10-01
Uppdaterad: 2022-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion