Havs- och vattenmiljöanslaget

Information om anslag 1:11 och projekt som fått pengar för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

Aktuella utlysningar

Det finns inga aktuella utlysningar just nu.


Tidigare utlysningar

Projektkatalog

Sök i projektkatalogen.

Du kan söka på område, län, kommun eller i fritextrutan med valfritt ord.

Katalogen presenterar projekt som strävar efter att uppnå en god havs- och vattenmiljö och alla projekt vi presenterar är helt eller delvis finansierade av Havs- och vattenmiljöanslaget.

Vi vill sprida goda exempel för att stimulera ett fortsatt åtgärdsarbete och göra det lätt att hitta de olika projekten i landet.

Anslagets användning

Havs- och vattenmiljöanslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Anslaget stödjer också genomförandet av :

  • EU:s Östersjöstrategi
  • Helcoms Baltic Sea Action Plan
  • Det svenska miljömålsarbetet
  • FN:s hållbarhetsmål.

Vi arbetar för att anslag 1:11 ska bidra till:

  • Ett nationellt samordnat och effektivt åtgärdsarbete.
  • Att genom kostnadseffektiva åtgärder ge högsta möjliga miljönytta.
  • Ett långsiktigt och uthålligt åtgärdsarbete.
  • Att nå synergier med andra initiativ och verksamheter för att skapa ytterligare miljö- och samhällsnytta.

Av totalt 950 miljoner kronor för år 2018 fördelade vi bland annat 374 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Andra exempel på insatser

Anslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning utifrån vårt behov av kunskapsunderlag. Vi använder också anslaget till att medfinansiera större EU-projekt, till exempel:

En stor del av anslag 1:11 går till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna. Anslaget får även användas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.

Återrapportering av användning av 1:11

Vi följer årligen upp användningen av anslaget både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Läs återrapporteringen för 2019.