Planeringsprocessen och preliminär tidplan

Havsplaneringsprocessen ska leverera färdiga förslag till havsplaner till regeringen senast 31 december 2024. Processen fram till ett färdigt förslag innefattar flera olika steg som alla inkluderar dialog och samverkan med berörda aktörer.

Arbetet påbörjas med framtagande och insamlande av relevant planeringsunderlag. I arbetet är flera aktörer engagerade som nationella myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och bransch- och intresseorganisationer. Underlaget sammanställs och analyseras och utgör underlag för de avvägningar som görs inom planeringsarbetet. Länsstyrelsen arbetar också med att ta fram planeringsunderlag för kulturmiljön som ska vara klart i januari 2024.

Samtidigt startar också arbetet med att avgränsa konsekvensbedömningen. Avgränsningen samråds under sommaren och hösten 2022 och då finns tillfälle för berörda aktörer att lämna synpunkter.

Under hösten 2022 och början av 2023 pågår planerings- och konsekvensbedömningsarbetet för att hitta bra helhetslösningar och möjligheter till samexistens. Dialogen under planeringsskedet sker löpande och vid behov med berörda aktörer.

Till sommaren 2023 beräknas ett förslag till havsplaner med tillhörande konsekvensbedömning vara färdigt för samråd. Det innebär att förslagen görs tillgängliga så att alla som är berörda kan lämna synpunkter. Samrådet pågår i 4-5 månader. Samråd ska också hållas med andra länder om planerna kan antas medföra en betydande och gränsöverskridande miljöpåverkan.

Efter samrådet omarbetas förslaget till havsplaner. Till sommaren 2024 beräknas planförslagen kunna göras tillgängliga för granskning så att den som vill kan yttra sig.

I december 2024 ska förslaget till havsplaner levereras till regeringen.

Läs mer om havsplaneringsprocessen

Under tiden som arbetet pågår med att ta fram förslag till ändrade havsplaner ska myndigheter, kommuner och regioner ta sin vägledning i befintliga havsplaner.

Klicka för större bild.

Delta och påverka

Havsplaneringsprocessen är utformad för samverkan mellan olika aktörer och möjliggör för berörda att delta på olika sätt. Det bidrar till en öppen process och till att havsplanerna utformas så ändamålsenligt som möjligt.

De viktigaste tillfällena att påverka förslaget till havsplaner är under samråd och granskning. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslagen.

Flera aktörer är också delaktiga i arbetet med att ta fram olika planeringsunderlag, bedöma möjligheter för samexistens och bedöma konsekvenser av föreslagen planering. Läs mer om samverkan, roller och ansvar i havsplaneringsprocessen.

Aktuella händelser

  • Samtal om vindkraft och havsplaner på Almedalen 4 juli 2022
  • Möte med kommuner och regioner 15 juni 2022
  • Möte med kustlänsstyrelser 5 maj 2022
  • Uppstartsmöte med bransch- och intresseorganisationer 4 maj 2022
  • Uppstartsmöte med nationella myndigheter 26 april 2022
Publicerad: 2022-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion