Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har gett oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Hitta på sidan

Genomförande av Agenda 2030

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav har bidragit i genomförandet av målen i Agenda 2030. Myndigheten ska också redovisa hur myndigheten har samverkat med andra aktörer i arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Ansvarig enhet: Enheten för internationell utveckling

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen samt miljömålen, särskilt med hänsyn till Gemensam strategi för fiskets framtid. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur Havs- och vattenmyndigheten samråder med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter, näringar och intresseorganisationer i frågan.

Ansvarig enhet:

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa resultat av de insatser som har gjorts för att genomföra regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken och då särskilt avseende förstärkt fiskerikontroll, inklusive landningsskyldigheten. I detta ingår att redovisa hur myndigheten tillämpar den gemensamma fiskeripolitikens mellanarts­och mellanårsflexibilitet för att underlätta landningsskyldigheten.

Ansvarig enhet: Fiskeregleringsenheten, Fiskeriuppföljningsenheten och Fisketillståndsenheten

Regleringar avseende fiske, inklusive bottentrålning, i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för arbetet med att införa nödvändiga regleringar avseende fiske, inklusive bottentrålning, för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Ansvarig enhet: Fiskeregleringsenheten, Enheten för biologisk mångfald

Återställning av beståndet av europeisk ål

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten i det svenska genomförandet av nationell och EU-reglerad förvaltning av ål säkerställt att alla åtgärder genomförts så att skyddet av beståndet prioriteras utöver det frivilliga programmet för uppköp av ålfiskefångster.

Ansvarig enhet: Fiskeregleringsenheten, Enheten för biologisk mångfald

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna redovisa hur myndigheten beaktat blå näringars, inklusive fiskerinäringens och vattenbrukets, förutsättningar och vilka effekter myndighetens arbete och förvaltningsbeslut har haft på fiskerinäringens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. Redovisningen ska särskilt belysa utvecklingen av det småskaliga kustnära fisket och arbetets bidrag till riksdagens beslutade mål för livsmedelsstrategin.

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att genomföra ramverket för marint områdesskydd inklusive säkerställande av funktionaliteten i nätverket av marina skyddade områden.

Ansvarig enhet: Fiskeregleringsenheten , Enheten för biologisk mångfald

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2022-01-12
Sidansvarig: Webbredaktion