Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Hitta på sidan

Ekosystembaserad fiskförvaltning

HaV ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen samt miljömålen. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur HaV samråder med berörda myndigheter, näringar och intresseorganisationer i frågan. Ansvarig enhet: Havsmiljöenheten

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

HaV ska redovisa resultat av de insatser som har gjorts för att genomföra regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken och då särskilt avseende förstärkt fiskerikontroll inklusive landningsskyldigheten.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering, Fiskeriuppföljningsenheten och fisketillståndsenheten

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen samt miljömålen.

Ansvarig enhet: Enheten för havsmiljöförvaltning tillsammans med Enheten för fiskereglering.

Bottentrålning

HaV ska redogöra för arbetet för att underlätta genomförande och uppföljning av ett generellt stopp för bottentrålning, med möjlighet till begränsade undantag i förvaltningsplanen, i skyddade områden.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering, enheten för biologisk mångfald

Återställning av beståndet av europeisk ål

HaV ska redovisa hur myndigheten i det svenska genomförandet av nationell och EU-reglerad förvaltning av ål säkerställt att alla åtgärder genomförts så att skyddet av beståndet prioriteras.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering, enheten för biologisk mångfald

Innovation och hållbar ekonomi

HaV ska inom ramen för sina övergripande mål samt till den nationella maritima strategin, återrapportera hur myndigheten utvecklar och främjar arbetet med innovation för lösningar på marina miljöutmaningar och utveckling av hållbar blå ekonomi.

Ansavrig avdelning: Ledningsstaben

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

HaV ska inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna redovisa hur myndigheten beaktar blå näringars, inklusive fiskerinäringens och vattenbrukets, förutsättningar och vilka effekter myndighetens arbete och förvaltningsbeslut har haft på fiskerinäringens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. Redovisningen ska särskilt belysa utvecklingen av det småskaliga kustfisket.

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

Kostnadseffektiva regelverk

HaV ska redovisa resultatet av det arbete som genomförts för att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten förfogar över är kostnadseffektiva och förenklar för medborgare och företag. Myndigheten ska särskilt redogöra för det förenklingsarbete som genomförts för att uppnå en positiv förändringar i företagens vardag, för alla företagare men med fokus på småskaligt fiske, kustnära fiske och vattenbruk. I detta ingår att rapportera de åtgärder som gjorts för att underlätta för företagen att göra rätt och minimera den administrativa bördan för företagen i linje med livsmedelsstrategins mål. Regelförenklingen ska särskilt fokuseras på småskaligt fiske, kustnära fiske och vattenbruk

Ansvarig enhet: Juridiska enheten

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion