Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Genomförande av FN:s hållbarhetsmål

Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i ordinarie verksamhet och uppdrag integrera Agenda 2030 i en nationell kontext. Myndigheten ska även redogöra för i vilken utsträckning dess verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030, inklusive de delmål inom mål 6 och 14 med slutdatum 2020.
Ansvarig enhet: Ledningsstaben

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekter av de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen samt miljömålen.

Ansvarig enhet: Enheten för havsmiljöförvaltning tillsammans med Enheten för fiskereglering.

Marin pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekterna av det stärkta arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. Kunskapsut:byte och samverkan med berörda aktörer, särskilt från lokal nivå, och myndigheter samt Unescos arbete inom marin pedagogik ska beaktas.

Ansvarig

En sammanhållen landsbygdspolitik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur man i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkten för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag
N2018/04123/HL. Havs- och vattenmyndigheten ska även redovisa hur myndigheten i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Ansvarig enhet: Ledningsstab

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna redovisa hur myndigheten beaktat blå näringars, inklusive fiskerinäringens och vattenbrukets, förutsättningar och vilka effekter myndighetens arbete och förvaltnings beslut har haft på fiskerinäringens utveckling. Redovisningen ska särskilt belysa utvecklingen av det småskaliga kustnära fisket.

Innovation och hållbar blå ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sina övergripande mål samt till den nationella maritima strategin, återrapportera hur de utvecklar och främjar arbetet med innovation kopplat till hållbar blå ekonomi.

Kostnadseffektiva regelverk

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekter av det arbete som vidtagits för att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten förfogar över är kostnadseffektiva och förenklar för medborgare och företag. Myndigheten ska vidare rapportera de åtgärder som gjorts för att underlätta för företagen att göra rätt och minimera den administrativa bördan för företagen i linje med livsmedelsstrategins mål. Regelförenklingen ska särskilt fokuseras på småskaligt fiske, kustnära fiske och vattenbruk.

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion