Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Mosaic - ett verktyg för ekosystembaserad förvaltning av marina naturvärden

Mosaic är ett verktyg för att identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i livskraftiga och ekologiskt representativa nätverk.

Verktyget ger stöd i arbetet med att bedöma vilka områden som bör prioriteras för åtgärder, till exempel genom områdesskydd, fysisk planering eller restaurering genom att studera naturvärden i ett landskapsperspektiv. Avsikten är att skapa en enhetlig struktur som ger hög gemensam nytta för flera olika förvaltningsprocesser.

Syftet med Mosaic är att främja ett ekosystembaserat, adaptivt och praktiskt angreppsätt vid rumslig naturvård. Verktyget ger en struktur för att inkludera ny (vetenskaplig) kunskap, följa ekosystemets förändring över tid och ta hänsyn till ekosystemets rumsliga variation och komplexitet – från platsspecifika detaljer till ett landskapsperspektiv.

I verktyget länkas olika tillvägagångssätt och metoder samman. För att inte skapa parallella spår och ”uppfinna hjulet på nytt”, har en del av dessa tagits fram inom arbetet med Mosaic medan andra hänvisar till befintliga metoder. Med hjälp av grundläggande GIS ska det vara enkelt att använda Mosaic på kartor över miljön i sitt havsområde. Verktyget med tillhörande manual guidar användaren steg för steg samt ger tillgång till strukturerad information och bedömningar från ett femtiotal experter. Bedömningarna från experterna kommer att uppdateras minst en gång vart sjätte år.

Varför behövs Mosaic?

Det finns ett behov av att kunna identifiera vad som bör prioriteras och var detta bör ske inom flera olika förvaltningsprocesser som till exempel områdesskydd, fysisk planering (havs- och kustzonsplanering), fiskförvaltning och åtgärdsarbete kopplat till direktiv och konventioner (figur 1). För att skapa synergier i det samlade arbetet och främja en ekosystembaserad förvaltning krävs ett gemensamt underlag att utgå ifrån. En enhetlig kartläggning av den marina gröna infrastrukturen verkar för att rätt förvaltning och åtgärd hamnar på rätt plats. En samlad bild av landskapet skapar förståelse mellan olika förvaltningsprocesser och åtgärder. Idag splittras bilden på ett stort antal förvaltningsområden, direktiv med mera, alla med skilda mål och administrativa avgränsningar.

illustration som visar Mosaics geografiska koppling till olika förvaltningsprocesser

Figur 1. Mosaics geografiska koppling till olika förvaltningsprocesser. (Klicka på bilden för större format)

Exempel på frågor som Mosaic kan ge stöd åt att besvara, utifrån perspektivet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, är:

Vad bör prioriteras inom rumslig förvaltning?

  • Vilka ekosystemkomponenter är lämpliga att avgränsa och kartera för olika former av rumslig förvaltning, till exempel hur avgränsas ekosystemkomponenter viktiga för fisk?
  • Vilka ekosystemkomponenter bör prioriteras för åtgärdsarbete inom havsmiljöförvaltningen?

Var bör förvaltning prioriteras?

  • Var bör en småbåtsamhamn placeras för att minimera skadan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster?
  • ­Vilka estuarier (en av naturtyperna inom Natura 2000 nätverket) bör prioriteras för skydd (figur 2)?

Hur identifierar vi vad och var vi bör prioritera förvaltning?

  • ­Hur tar vi hänsyn till ekosystemens komplexitet i tid och rum så vi lyckas med en ekosystembaserad förvaltning?
  • Hur följer vi förändringar över tid och för in ny (vetenskaplig) kunskap i förvaltningsarbetet på ett effektivt sätt?
figur 2. översiktlig naturvärdeskarta

Figur 2. Översiktlig naturvärdeskarta och estuarier. (Klicka på bilden för större format)

Hur fungerar Mosaic?

Mosaic är uppdelat i två delar (figur 3 och 4), en förberedande del som samordnas av Havs- och vattenmyndigheten och en genomförandedel som samordnas av respektive länsstyrelse eller annan utövare. I den förberedande delen har ett stort antal experter arbetat med att samla in och syntetisera bästa tillgängliga kunskap för att göra generella, ej platsspecifika, bedömningar. Dessa bedömningar kan därefter användas för landskapsanalyser och platsspecifika bedömningar i Mosaics genomförandedel. Med andra ord fokuserar bedömningarna i den förberedande delen på allmänna mönster och inte på rumslig variation. Det gör det enklare att vid de återkommande revideringarna följa generella förändringar över tid och inkludera ny kunskap.

Figur 3. Överblick över Mosaic och dess två delar

Figur 3. Överblick över Mosaic och dess två delar. (Klicka på bilden för större format)

Figur 4. Flödesschemat för Mosaic.

Figur 4. Flödesschemat för Mosaic. (Klicka på bilden för större format)

I Mosaics genomförandedel ska värdekärnor (platser med höga naturvärden) och värdetrakter identifieras. Värdetrakter är områden med höga naturvärden (ansamlingar av värdekärnor) i livskraftiga och ekologiskt representativa nätverk med fungerande spridningsbiologiska kopplingar. Med livskraftiga platser avses platser där ekosystemkomponenter (arter och livsmiljöer) är mindre utsatta för negativ mänsklig påverkan. Med ekologiskt representativa nätverk avses områden där majoriteten av miljöns arter och livsmiljöer finns representerade. Fokus i genomförandedelen är främst att identifiera ekosystemens rumsliga variation.

Det här är version 1 av verktyget Mosaic. Alla delar har ännu inte fått detaljerade riktlinjer men genom att publicera dem i sin nuvarande form kommer verktyget att utvecklas utifrån de erfarenheter som görs när det används praktiskt och när andra parallella processer (inom till exempel områdesskydd och havsplanering) är genomförda.

Figur 5. Figuren visar de olika havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Figur 5. Figuren visar de olika havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet. (Klicka på bilden för större format)

Listor över ekosystemkomponenter och deras koppling till naturvärden

Ett femtiotal experter har använt sin samlade kunskap för att, i enlighet med riktlinjerna i Mosaics förberedande del, definiera ekosystemkomponenter lämpliga för rumslig förvaltning samt koppla naturvärden till dessa per havsområde. Indelningen av ekosystemkomponenter samt till dem kopplade naturvärden sätter en struktur för flera av de övriga delarna i verktyget.

De stora skillnaderna mellan havsområdena Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet, vad gäller ekosystem och arter, har fått oss att välja denna indelning för listorna (figur 5).

Syftet med listorna är att skapa en logisk struktur för arbete med marina naturvärden och förvaltningsbehov som till exempel områdesskydd, fysisk planering (havs- och kustzonsplanering), fiskförvaltning och åtgärdsarbete kopplat till direktiv och konventioner. Listorna innehåller även förslag på prioriteringar som kan användas inom den nationella marina karteringen. Strukturen är logisk, transparent och anpassningsbar för olika geografiska skalor och användningsområden.

som ska vara direkt användbara för respektive havsområde, men också tänkta för en senare överföring till en web-applikation.

Även om abiotiska ekosystemkomponenter är inkluderade i arbetet har fokus varit på biotiska ekosystemkomponenter. Detta eftersom det är främst de biotiska komponenterna som för med sig naturvärden och direkt eller indirekt är känsliga för mänskliga aktiviteter. Biotiska ekosystemkomponenter syftar i denna rapport till ekosystemkomponenter som är definierade och avgränsade efter levande organismer som till exempel populationer, arter, organismgrupper eller livsmiljöer. Exempel på biotiska ekosystemkomponenter är övervintringsområden för alfågel, uppehållsplatser för säl, lekområden för abborre, blåmusselbäddar ålgräsängar, och enstaka förekomster av kransalgen raggsträfse.

Abiotiska ekosystemkomponenter syftar i denna rapport till ekosystemkomponenter som är specificerade och avgränsande genom den fysikaliska miljön som till exempel djup, bottensubstrat, salthalt och strandflikighet. Exempel på abiotiska ekosystemkomponenter är djupa mjukbottnar, grunda hårdbottnar och utsjöbankar.

Relevanta dokument

Rapport:

Mosaic – verktyg för ekosystembaserad rumslig förvaltning av marina naturvärden. version 1.PDF

Steg för steg guide:

Marina naturvärden i ett landskapsperspektiv – användarmanual för Mosaic, version 1 (pdf 5,32 MB)PDF

Bedömningar från experter:

Mosaic - ekosystemkomponentslistor och naturvärden, version 1.Excel

Videopresentation:

Mosaic – en introduktion, klar hösten 2020

Återkoppling:

För att Mosaic som verktyg ska kunna utvecklas på bästa sätt uppmuntrar vi att ni återkopplar era erfarenheter via Kontakt & Support. Denna direktkontakt kommer också att vara klar i höst 2020. Vi återkopplar när denna länk är klar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut