Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Genomförande av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den bidragit till arbetet med att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (mål 14) och särskilt genomförandet av regeringens frivilliga åtaganden vid FN:s havskonferens i New York 2017.

Ansvarig enhet: Internationella enheten

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av det nya regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet och vad den förstärkta finansieringen i budgetpropositionen för 2016 (2015/16.1) inneburit.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering

Genomförande av spårbarhetsprogrammet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur genomföranden av det nya spårbarhetssystemet för fiskeri- och vattenbruksprodukter fo1tskrider. Redovisningen ska fokusera på hur genomförandet förhåller sig dels till spårbarhetskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, dels till En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop.2016/2017:104) vars målsättning är att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Redovisningen ska också innehålla en redogörelse av dialogen med berörda aktörer.

Ansvarig avdelning: Avdelningen för fiskförvaltning

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning blir en integrerad del i att uppfylla målen havs- och vattenförvaltningen.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering

Klimatanpassning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten. Som en del av det ska myndigheten redogöra för vilka prioriteringar myndigheten har valt att göra, hur arbetet fortskrider samt hur planerna för arbetet ser ut för kommande år. Redovisningen ska göras till Regeringskansliet (Miljö­ och energidepmtementet) senast den 30 september 2018.

Ansvarig enhet: Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning med stöd av Enheten för forskning och miljömål

Sjukfrånvaro

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vid myndigheten.

Ansvarig enhet: Personalenheten

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2022 vid nedanstående prognostillfälle. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion för Ekonomistyrningsverket 2018 den:

  • 17januari
  • 16 februari
  • 2 maj
  •  29 juli
  • 8 november

Ansvarig enhet: Ekonomienheten 

Medelsanvändning anslag 1:2 Miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 31 mars 2018 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2017. Rapporteringen ska samordnas med Naturvårdsverkets rapportering för motsvarande del av anslag 1:2 och även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra anslag och fonder som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över.

Återrapportering av anslag 1:2 2017

Ansvarig enhet: Enheten för miljöövervakning i samråd med Ekonomienheten

Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2017. Underlaget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 mars 2018. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 har gett upphov till.

Återrapportering av användning anslag 1:11. 2017

Ansvarig enhet: Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning i samråd med Ekonomienheten

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa genomförda insatser med att utveckla en strukturerad dialogform och en plan för vägledning för miljöanpassning av vattenkraften. Insatserna ska ske i samverkan med vattenmyndigheterna, andra berörda myndigheter och övriga intressenter på regional nivå. Syftet ska vara att underlätta delaktighet och dialog i arbetet med att identifiera lämpliga åtgärder för miljöanpassning utan betydande inverkan på balans- och reglerkraften. Målgruppen är främst länsstyrelserna och berörda centrala myndigheter. Arbetet ska utgå från de erfarenheter och resultat som hittills erhållits från dialogen om vattenkraft och från den långsiktiga politiska inriktningen som uttryckts i Energiöverenskommelsen 2016.

Ansvarig enhet: Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning

Marint områdesskydd

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet, bl.a. med utgångspunkt i handlingsplanen för marint områdesskydd som myndigheten redovisade i juni 2016 (Dnr M2016/00164/Nm). Myndigheten ska även redovisa hur nätverket av skyddade marina områden har kompletterats under året.

Ansvarig enhet: Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 

Bevarandeåtgärder i marint skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa åtgärder som vidtagits i syfte att nå bevarandemålen i marint skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden.

Utöver denna redovisning ska myndigheten komma in med en begäran om åtgärd till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) när myndigheten identifierat bevarandeåtgärder som faller inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Ansvarig enhet: Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd tillsammans med Enheten för fiskereglering

Anpassning till fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet och ekonomi i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Ansvarig enhet: Tillståndsenheten

Havs- och vattenmyndighetens arbete 3R-frågor

Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrev för 2016 i uppdrag att upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur arbetet med strategin fortlöper.

Ansvarig enhet: Enheten för forskning och miljömål

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag