Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Våra mål och återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Genomförande av FN:s hållbarhetsmål

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Havs- och vattenmyndigheten ska därför redogöra för i vilket utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.
Ansvarig enhet: Ledningsstaben

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av det regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet.

Ansvarig enhet: Enheten för fiskereglering

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning blir en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

Ansvarig enhet: Enheten för havsmiljöförvaltning tillsammans med Enheten för fiskereglering.

Genomförande av spårbarhetsprogrammet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur genomföranden av det nya spårbarhetssystemet för fiskeri- och vattenbruksprodukter fortskrider. Redovisningen ska fokusera på hur genomförandet förhåller sig dels till spårbarhetskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, dels till En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop.2016/2017:104) vars målsättning är att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Redovisningen ska också innehålla en redogörelse av dialogen med berörda aktörer.

Ansvarig avdelning: Avdelningen för fiskförvaltning

En sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten ska redovisa hur man i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL

Ansvarig enhet: Ledningsstab

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag