Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Fördjupad utvärdering av miljömålen

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 ska redovisas till regeringen i januari 2019. Samråd kring utvärderingen pågick fram till och med augusti 2018.

Samråd 2018

Samråd pågick till den 31 augusti 2018. Följande dokument gick att lämna synpunkter på.

Fördjupad utvärdering

Med några års mellanrum, vanligen fyra år, görs på regeringens uppdrag en fördjupad utvärdering av det svenska miljöarbetet och möjligheterna att nå såväl miljökvalitetsmålen som generationsmålet. Utvärderingarna lägger en grund för beslut om insatser och åtgärder för miljön.

Naturvårdsverket svarar för den övergripande samordningen av arbetet. HaV deltar i arbetet och samordnar de fördjupade utvärderingarna av de tre miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut