Sökresultat

 • Miljöövervakning (135)
 • Faktasida (135)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (7)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (74)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (34)
 • Data och statistik (14)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (4)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (83)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Alkalinitet i grundvatten

Alkalinitet i grundvatten

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och detta återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Hälften av mätstationerna inom det nationella övervakningsprogrammet för grundvatten visar signifikant ökande trender, även om ökningen går för sakta för att ge något tydligt genomslag i fördelningen mellan olika tillståndsklasser.

Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Beräkning av ämnestransport

Beräkning av ämnestransport

Syftet med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör ämnestransportberäkningar i samband med miljöundersökningar.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Dokument: Biotopkartering i sjöar

Biotopkartering i sjöar

Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

Dokument: Biotopkartering i vattendrag

Biotopkartering i vattendrag

Det mest grundläggande syftet med biotopkartering är att skapa en beskrivning av vattendraget som kan användas som underlag till naturvärdesbedömningar, åtgärdsplanering, naturhänsyn, miljökonsekvensbeskrivningar, limnisk naturvård och annan typ av verksamhet som berör mångfald i och kring vattendrag.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Dokument: Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.