Sökresultat

 • Miljöövervakning (101)
 • Mer än ett år sedan (101)
 • Anslag (3)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (11)
 • Forskning (3)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (42)
 • Programområde Sötvatten (26)
 • Publikation (47)
 • Rapport (21)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (5)
 • Undersökningstyper (45)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Vägledningar (45)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (6)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (47)

 • Faktasida (56)
 • Publikation (41)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Beräkning av ämnestransport

Beräkning av ämnestransport

Syftet med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör ämnestransportberäkningar i samband med miljöundersökningar.

Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Dokument: Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Dokument: Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Dokument: Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – riktat urval

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – riktat urval

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Dokument: Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral

Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Faktasida: Delprogram makrofauna mjukbotten

Delprogram makrofauna mjukbotten

Syftet med delprogrammet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Det ger signaler om långsiktiga förändringar uppstått på grund av övergödning och syrgasstagnation.

Faktasida: Delprogram säl och havsörn

Delprogram säl och havsörn

Delprogrammet Säl och havsörn redovisar förändringar av bestånd och hälsotillstånd hos toppkonsumenterna säl och havsörn som ett mått på långsiktiga effekter av miljögifter.