Sökresultat

 • Miljöövervakning (127)
 • Senaste året (127)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (1)
 • Visa fler
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (2)
 • Forskning (2)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (6)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (5)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (14)
 • Programområde Kust och Hav (18)
 • Programområde Sötvatten (33)
 • Publikation (14)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (16)
 • Undersökningstyper (22)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (6)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (23)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (66)
 • Data och statistik (14)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (14)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (63)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Alkalinitet i grundvatten

Alkalinitet i grundvatten

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och detta återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Hälften av mätstationerna inom det nationella övervakningsprogrammet för grundvatten visar signifikant ökande trender, även om ökningen går för sakta för att ge något tydligt genomslag i fördelningen mellan olika tillståndsklasser.

Dokument: Bentiska livsmiljöer

Bentiska livsmiljöer

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Bifångst

Bifångst

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biologiska effekter av farliga ämnen på vitmärla

Biologiska effekter av farliga ämnen på vitmärla

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biotopkartering i sjöar

Biotopkartering i sjöar

Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

Dokument: Biotopkartering i vattendrag

Biotopkartering i vattendrag

Det mest grundläggande syftet med biotopkartering är att skapa en beskrivning av vattendraget som kan användas som underlag till naturvärdesbedömningar, åtgärdsplanering, naturhänsyn, miljökonsekvensbeskrivningar, limnisk naturvård och annan typ av verksamhet som berör mångfald i och kring vattendrag.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.