1. Publicerad: 22 december 2015

  Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

 2. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 28 februari 2019

  CITES är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

 3. Publicerad: 11 maj 2020

  Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Här finns information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter.

 4. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 mars 2014

  Svenskfångad fisk som säljs, bereds eller hanteras utanför landet ska följas av ett exportintyg.

 5. Publicerad: 22 december 2015

  Fartyg, 12 meter eller större, som fiskar annat än pelagiska- och industriarter ska förvara fångst under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB) separat.

 6. Publicerad: 31 oktober 2017

  Glofish är en genetiskt modifierad akvariefisk, med starka och självlysande färger. Trots att det inom EU är förbjudet att sälja genmodifierad fisk har Glofish hittats i Europa. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som följer upp om reglerna följs.

 7. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 2 juli 2018

  Här hittar du vad du behöver veta för att importera fiskprodukter och registrera fångstintyg.

 8. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 13 september 2018

  Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

 9. Publicerad: 29 juni 2017

  Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

 10. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter.