Sökresultat

 • Tillstånd (26)
 • Vattenverksamhet (26)
 • Dumpning (3)
 • Fiskevård (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Visa fler
 • Muddring (4)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (15)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (7)
 • Samordningsområden (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)

 • Dokument (15)
 • Faktasida (10)
 • Yttrande (1)

 • Senaste året (23)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd

Statens Geotekniska Institut (SGI), HaV, Naturvårdsverket och Trafikverket samverkar i ett projekt för att ta fram en vägledning gällande naturanpassade erosionsskydd.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Dokument: Mölndalsån - anpassad tappning

Mölndalsån - anpassad tappning

Referat av MÖD:s dom den 12 juni 2018 i mål M 5186-17 gällande anpassad tappning i Mölndalsån

Faktasida: Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Faktasida: Omprövning och återkallelse av tillstånd

Omprövning och återkallelse av tillstånd

Regler om återkallande och omprövning av tillstånd finns i 24 kapitlet i miljöbalken. Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen kan ansöka hos mark- och miljödomstol att ett tillstånd ska återkallas eller omprövas.

Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Dokument: Fiskodling, Storsjön

Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Dokument: Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk