Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.

Ansökan om tillstånd

Ett bolag har ansökt om tillstånd till att få bedriva fiskodling i Storsjön i öppna kassar. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län lämnade den 4 februari 2016 ett tidsbegränsat tillstånd till fiskodlingen.

Tillståndet överklagades till mark- och miljödomstolen som ansåg att det fanns behov av kompletteringar i ärendet och därför beslutade att återförvisa målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

Domstolens beslut överklagades bland annat av ett antal närboende som yrkade att Mark- och miljööverdomstolen i första hand skulle avvisa bolagets ansökan och i andra hand skulle avslå ansökan

HaV:s yttrande

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig i målet och har bland annat anfört att det finns behov av kompletteringar av miljökonsekvens­beskrivningen, men att detta bedöms kunna göras genom återförvisning till miljöprövningsdelegationen.

Mark- och miljööverdomstolen dom

Mark- och miljööverdomstolen anser att det på goda grunder har ifrågasatts om den teknik som ska användas – öppna kassar som inte ger möjlighet till någon uppsamling eller rening av foderrester eller fekalier – utgör bästa möjliga teknik. Det är fråga om en i förhållande till andra utsläppskällor ansenlig mängd fosfor och kväve som släpps ut och tekniken medger inte någon annan metod för begränsning av utsläppet än minskad produktion. Mot bakgrund av den teknik som bolaget valt måste därför höga krav ställas på bolagets redovisning av alternativa produktionsmetoder i miljökonsekvens­beskrivningen. Domstolen delar mark- och miljödomstolens bedömning att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig i detta avseende och bolaget har således inte visat att den sökta odlingstekniken är bästa möjliga teknik. Skillnaderna mellan olika odlingstekniker och de effekter dessa har på miljön är så pass stora att det inte kan anses godtagbart att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen. Det är inte heller möjligt att genom kompletteringar ändra ansökan till att avse fiskodling med annan teknik. Bolagets ansökan ska därför inte avvisas utan avslås.

Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 1425-17 

Referat av domen från HaV

En bristfällig redovisning av alternativa produktionsmetoder är av sådan väsentlig brist att den inte kan avhjälpas genom kompletteringar under processens gång. Frågan är så grundläggande att den bör hanteras redan i det samråd som ska föregå miljökonsekvensbeskrivningen. Eftersom redovisningen är bristfällig kan sökanden inte anses ha visat att kraven i 2 kap. 3 § miljöbalken uppfylls. Det är inte heller möjligt att genom kompletteringar ändra ansökan till att avse fiskodling med annan teknik än den sökanden sökt tillstånd för. 

Publicerad: 2018-02-19
Uppdaterad: 2018-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion